ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مسیحی، رضوان همایی، (1398). اثر بخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش به خودکشی و افزایش خویشتن پذیری افراد وابسته به مواد افیونی، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 259-274. magiran.com/p2011869
Zahra Masihi, Rezvan Homaei, (2019). Effectiveness of behavioral activiation group therapy on reducing suicidal tendency and increase self-acceptance of opiate dependent people, Research on Addiction, 13(51), 259-274. magiran.com/p2011869
زهرا مسیحی، رضوان همایی، اثر بخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش به خودکشی و افزایش خویشتن پذیری افراد وابسته به مواد افیونی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 259-274. magiran.com/p2011869
Zahra Masihi, Rezvan Homaei, Effectiveness of behavioral activiation group therapy on reducing suicidal tendency and increase self-acceptance of opiate dependent people, Research on Addiction, 2019; 13(51): 259-274. magiran.com/p2011869
زهرا مسیحی، رضوان همایی، "اثر بخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش به خودکشی و افزایش خویشتن پذیری افراد وابسته به مواد افیونی"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 259-274. magiran.com/p2011869
Zahra Masihi, Rezvan Homaei, "Effectiveness of behavioral activiation group therapy on reducing suicidal tendency and increase self-acceptance of opiate dependent people", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 259-274. magiran.com/p2011869
زهرا مسیحی، رضوان همایی، (1398). 'اثر بخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش به خودکشی و افزایش خویشتن پذیری افراد وابسته به مواد افیونی'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.259-274. magiran.com/p2011869
Zahra Masihi, Rezvan Homaei, (2019). 'Effectiveness of behavioral activiation group therapy on reducing suicidal tendency and increase self-acceptance of opiate dependent people', Research on Addiction, 13(51), pp.259-274. magiran.com/p2011869
زهرا مسیحی؛ رضوان همایی. "اثر بخشی گروه درمانی فعال ساز رفتاری بر کاهش گرایش به خودکشی و افزایش خویشتن پذیری افراد وابسته به مواد افیونی". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 259-274. magiran.com/p2011869
Zahra Masihi; Rezvan Homaei. "Effectiveness of behavioral activiation group therapy on reducing suicidal tendency and increase self-acceptance of opiate dependent people", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 259-274. magiran.com/p2011869
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال