ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی احمدی ، مریم هوشنگی، محمد جواد اصغری، (1398). نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیش بینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روان شناختی و خودکنترلی در معتادان، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، 275-294. magiran.com/p2011870
Ali Shurke , Maryam Hooshangi, Mohammad Javad Asghari, (2019). Investigating the role of Myers-Briggs personality dimensions in predicting the rate of drug use by mediatin capital psychological and self control in drug addicts, Research on Addiction, 13(51), 275-294. magiran.com/p2011870
علی احمدی ، مریم هوشنگی، محمد جواد اصغری، نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیش بینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روان شناختی و خودکنترلی در معتادان. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1398؛ 13(51): 275-294. magiran.com/p2011870
Ali Shurke , Maryam Hooshangi, Mohammad Javad Asghari, Investigating the role of Myers-Briggs personality dimensions in predicting the rate of drug use by mediatin capital psychological and self control in drug addicts, Research on Addiction, 2019; 13(51): 275-294. magiran.com/p2011870
علی احمدی ، مریم هوشنگی، محمد جواد اصغری، "نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیش بینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روان شناختی و خودکنترلی در معتادان"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 13، شماره 51 (1398): 275-294. magiran.com/p2011870
Ali Shurke , Maryam Hooshangi, Mohammad Javad Asghari, "Investigating the role of Myers-Briggs personality dimensions in predicting the rate of drug use by mediatin capital psychological and self control in drug addicts", Research on Addiction 13, no.51 (2019): 275-294. magiran.com/p2011870
علی احمدی ، مریم هوشنگی، محمد جواد اصغری، (1398). 'نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیش بینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روان شناختی و خودکنترلی در معتادان'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13(51)، صص.275-294. magiran.com/p2011870
Ali Shurke , Maryam Hooshangi, Mohammad Javad Asghari, (2019). 'Investigating the role of Myers-Briggs personality dimensions in predicting the rate of drug use by mediatin capital psychological and self control in drug addicts', Research on Addiction, 13(51), pp.275-294. magiran.com/p2011870
علی احمدی ؛ مریم هوشنگی؛ محمد جواد اصغری. "نقش ابعاد شخصیت مایرز- بریگز در پیش بینی میزان تمایل به مصرف مواد با میانجیگری سرمایه روان شناختی و خودکنترلی در معتادان". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 13 ،51 ، 1398، 275-294. magiran.com/p2011870
Ali Shurke ; Maryam Hooshangi; Mohammad Javad Asghari. "Investigating the role of Myers-Briggs personality dimensions in predicting the rate of drug use by mediatin capital psychological and self control in drug addicts", Research on Addiction, 13, 51, 2019, 275-294. magiran.com/p2011870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال