ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر نصیری، حمید شریفی، محسن رضاییان، مجتبی سنجی، علی شریفی، رضا وزیری نژاد، (1398). تعیین عوامل موثر بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی جاده ای در جنوب استان کرمان: مطالعه کوهورت تاریخی، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(1)، 20-28. magiran.com/p2011893
N Nasiri, H Sharifi, M Rezaeian, M Sanji Rafsanjani, A Sharifi, R Vazirinejad, (2019). Determining Factors Affecting Deaths Caused by Traffic Accidents in the South of Kerman Province, Iranian Journal of Epidemiology, 15(1), 20-28. magiran.com/p2011893
ناصر نصیری، حمید شریفی، محسن رضاییان، مجتبی سنجی، علی شریفی، رضا وزیری نژاد، تعیین عوامل موثر بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی جاده ای در جنوب استان کرمان: مطالعه کوهورت تاریخی. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1398؛ 15(1): 20-28. magiran.com/p2011893
N Nasiri, H Sharifi, M Rezaeian, M Sanji Rafsanjani, A Sharifi, R Vazirinejad, Determining Factors Affecting Deaths Caused by Traffic Accidents in the South of Kerman Province, Iranian Journal of Epidemiology, 2019; 15(1): 20-28. magiran.com/p2011893
ناصر نصیری، حمید شریفی، محسن رضاییان، مجتبی سنجی، علی شریفی، رضا وزیری نژاد، "تعیین عوامل موثر بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی جاده ای در جنوب استان کرمان: مطالعه کوهورت تاریخی"، مجله اپیدمیولوژی ایران 15، شماره 1 (1398): 20-28. magiran.com/p2011893
N Nasiri, H Sharifi, M Rezaeian, M Sanji Rafsanjani, A Sharifi, R Vazirinejad, "Determining Factors Affecting Deaths Caused by Traffic Accidents in the South of Kerman Province", Iranian Journal of Epidemiology 15, no.1 (2019): 20-28. magiran.com/p2011893
ناصر نصیری، حمید شریفی، محسن رضاییان، مجتبی سنجی، علی شریفی، رضا وزیری نژاد، (1398). 'تعیین عوامل موثر بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی جاده ای در جنوب استان کرمان: مطالعه کوهورت تاریخی'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 15(1)، صص.20-28. magiran.com/p2011893
N Nasiri, H Sharifi, M Rezaeian, M Sanji Rafsanjani, A Sharifi, R Vazirinejad, (2019). 'Determining Factors Affecting Deaths Caused by Traffic Accidents in the South of Kerman Province', Iranian Journal of Epidemiology, 15(1), pp.20-28. magiran.com/p2011893
ناصر نصیری؛ حمید شریفی؛ محسن رضاییان؛ مجتبی سنجی؛ علی شریفی؛ رضا وزیری نژاد. "تعیین عوامل موثر بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی جاده ای در جنوب استان کرمان: مطالعه کوهورت تاریخی". مجله اپیدمیولوژی ایران، 15 ،1 ، 1398، 20-28. magiran.com/p2011893
N Nasiri; H Sharifi; M Rezaeian; M Sanji Rafsanjani; A Sharifi; R Vazirinejad. "Determining Factors Affecting Deaths Caused by Traffic Accidents in the South of Kerman Province", Iranian Journal of Epidemiology, 15, 1, 2019, 20-28. magiran.com/p2011893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال