ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حاجی نژاد، واحد آقایی، نازنین حاجی پور، (1397). ارزیابی نقش آگاهی از جاذبه های گردشگری در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: آگاهی سنجی کارشناسان و گردشگران استان اردبیل)، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 16(2)، 125-151. magiran.com/p2011956
Ali Hajinejhad, Vahed Aghaei, Nazanin Hajipour, (2019). Evaluation the Role of Awareness by Tourism Attractions on Ecotourism Development (Case Study: Awareness Assessment of Experts and Tourists of Ardebil Province), Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 16(2), 125-151. magiran.com/p2011956
علی حاجی نژاد، واحد آقایی، نازنین حاجی پور، ارزیابی نقش آگاهی از جاذبه های گردشگری در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: آگاهی سنجی کارشناسان و گردشگران استان اردبیل). نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 1397؛ 16(2): 125-151. magiran.com/p2011956
Ali Hajinejhad, Vahed Aghaei, Nazanin Hajipour, Evaluation the Role of Awareness by Tourism Attractions on Ecotourism Development (Case Study: Awareness Assessment of Experts and Tourists of Ardebil Province), Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 2019; 16(2): 125-151. magiran.com/p2011956
علی حاجی نژاد، واحد آقایی، نازنین حاجی پور، "ارزیابی نقش آگاهی از جاذبه های گردشگری در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: آگاهی سنجی کارشناسان و گردشگران استان اردبیل)"، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 16، شماره 2 (1397): 125-151. magiran.com/p2011956
Ali Hajinejhad, Vahed Aghaei, Nazanin Hajipour, "Evaluation the Role of Awareness by Tourism Attractions on Ecotourism Development (Case Study: Awareness Assessment of Experts and Tourists of Ardebil Province)", Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal 16, no.2 (2019): 125-151. magiran.com/p2011956
علی حاجی نژاد، واحد آقایی، نازنین حاجی پور، (1397). 'ارزیابی نقش آگاهی از جاذبه های گردشگری در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: آگاهی سنجی کارشناسان و گردشگران استان اردبیل)'، نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 16(2)، صص.125-151. magiran.com/p2011956
Ali Hajinejhad, Vahed Aghaei, Nazanin Hajipour, (2019). 'Evaluation the Role of Awareness by Tourism Attractions on Ecotourism Development (Case Study: Awareness Assessment of Experts and Tourists of Ardebil Province)', Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 16(2), pp.125-151. magiran.com/p2011956
علی حاجی نژاد؛ واحد آقایی؛ نازنین حاجی پور. "ارزیابی نقش آگاهی از جاذبه های گردشگری در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: آگاهی سنجی کارشناسان و گردشگران استان اردبیل)". نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای، 16 ،2 ، 1397، 125-151. magiran.com/p2011956
Ali Hajinejhad; Vahed Aghaei; Nazanin Hajipour. "Evaluation the Role of Awareness by Tourism Attractions on Ecotourism Development (Case Study: Awareness Assessment of Experts and Tourists of Ardebil Province)", Journal Of Geography and Regional Development Reseach Journal, 16, 2, 2019, 125-151. magiran.com/p2011956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال