ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سیده زهرا محمدی کانی، زهرا رسولی خطیر، (1398). بکارگیری تابع خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(1)، 115-140. magiran.com/p2011994
Hamidreza Fallah Lajimi , Seyede Zahra Mohammadi Kani, Zahra Rasooli Khatir, (2019). Applying of Piecewise Linear Value Functions in LARG Suppliers Ranking: Multi-Criteria Decision Making Mixed Approach, Journal of Industrial Management Perspective, 9(1), 115-140. magiran.com/p2011994
حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سیده زهرا محمدی کانی، زهرا رسولی خطیر، بکارگیری تابع خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1398؛ 9(1): 115-140. magiran.com/p2011994
Hamidreza Fallah Lajimi , Seyede Zahra Mohammadi Kani, Zahra Rasooli Khatir, Applying of Piecewise Linear Value Functions in LARG Suppliers Ranking: Multi-Criteria Decision Making Mixed Approach, Journal of Industrial Management Perspective, 2019; 9(1): 115-140. magiran.com/p2011994
حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سیده زهرا محمدی کانی، زهرا رسولی خطیر، "بکارگیری تابع خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 9، شماره 1 (1398): 115-140. magiran.com/p2011994
Hamidreza Fallah Lajimi , Seyede Zahra Mohammadi Kani, Zahra Rasooli Khatir, "Applying of Piecewise Linear Value Functions in LARG Suppliers Ranking: Multi-Criteria Decision Making Mixed Approach", Journal of Industrial Management Perspective 9, no.1 (2019): 115-140. magiran.com/p2011994
حمیدرضا فلاح لاجیمی ، سیده زهرا محمدی کانی، زهرا رسولی خطیر، (1398). 'بکارگیری تابع خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(1)، صص.115-140. magiran.com/p2011994
Hamidreza Fallah Lajimi , Seyede Zahra Mohammadi Kani, Zahra Rasooli Khatir, (2019). 'Applying of Piecewise Linear Value Functions in LARG Suppliers Ranking: Multi-Criteria Decision Making Mixed Approach', Journal of Industrial Management Perspective, 9(1), pp.115-140. magiran.com/p2011994
حمیدرضا فلاح لاجیمی ؛ سیده زهرا محمدی کانی؛ زهرا رسولی خطیر. "بکارگیری تابع خطی قطعه ای در رتبه بندی تامین کنندگان لارج: رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 9 ،1 ، 1398، 115-140. magiran.com/p2011994
Hamidreza Fallah Lajimi ; Seyede Zahra Mohammadi Kani; Zahra Rasooli Khatir. "Applying of Piecewise Linear Value Functions in LARG Suppliers Ranking: Multi-Criteria Decision Making Mixed Approach", Journal of Industrial Management Perspective, 9, 1, 2019, 115-140. magiran.com/p2011994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال