ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید قلی پور، سهیلا مظاهری، محمدرضا اسد، (1398). مقایسه تغییرات بیان ژن های مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ سنتز و تجزیه پروتئین عضله اسکلتی ناشی از دو پروتکل تمرین ورزشی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، 27-37. magiran.com/p2012422
Majid Gholipour, Soheyla Mazaheri, Mohammad Reza Asad, (2019). Comparison of the Alterations of Gene Expression Related to Signaling Pathways of Synthesis and Degradation of Skeletal Muscle Protein Induced by Two Exercise Training Protocols, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), 27-37. magiran.com/p2012422
مجید قلی پور، سهیلا مظاهری، محمدرضا اسد، مقایسه تغییرات بیان ژن های مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ سنتز و تجزیه پروتئین عضله اسکلتی ناشی از دو پروتکل تمرین ورزشی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(6): 27-37. magiran.com/p2012422
Majid Gholipour, Soheyla Mazaheri, Mohammad Reza Asad, Comparison of the Alterations of Gene Expression Related to Signaling Pathways of Synthesis and Degradation of Skeletal Muscle Protein Induced by Two Exercise Training Protocols, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(6): 27-37. magiran.com/p2012422
مجید قلی پور، سهیلا مظاهری، محمدرضا اسد، "مقایسه تغییرات بیان ژن های مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ سنتز و تجزیه پروتئین عضله اسکلتی ناشی از دو پروتکل تمرین ورزشی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 6 (1398): 27-37. magiran.com/p2012422
Majid Gholipour, Soheyla Mazaheri, Mohammad Reza Asad, "Comparison of the Alterations of Gene Expression Related to Signaling Pathways of Synthesis and Degradation of Skeletal Muscle Protein Induced by Two Exercise Training Protocols", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.6 (2019): 27-37. magiran.com/p2012422
مجید قلی پور، سهیلا مظاهری، محمدرضا اسد، (1398). 'مقایسه تغییرات بیان ژن های مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ سنتز و تجزیه پروتئین عضله اسکلتی ناشی از دو پروتکل تمرین ورزشی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، صص.27-37. magiran.com/p2012422
Majid Gholipour, Soheyla Mazaheri, Mohammad Reza Asad, (2019). 'Comparison of the Alterations of Gene Expression Related to Signaling Pathways of Synthesis and Degradation of Skeletal Muscle Protein Induced by Two Exercise Training Protocols', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), pp.27-37. magiran.com/p2012422
مجید قلی پور؛ سهیلا مظاهری؛ محمدرضا اسد. "مقایسه تغییرات بیان ژن های مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ سنتز و تجزیه پروتئین عضله اسکلتی ناشی از دو پروتکل تمرین ورزشی". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،6 ، 1398، 27-37. magiran.com/p2012422
Majid Gholipour; Soheyla Mazaheri; Mohammad Reza Asad. "Comparison of the Alterations of Gene Expression Related to Signaling Pathways of Synthesis and Degradation of Skeletal Muscle Protein Induced by Two Exercise Training Protocols", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 6, 2019, 27-37. magiran.com/p2012422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال