ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهناز سادات حقایق زواره، محبوبه مدنی، فرشته قندهاری، (1398). تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، 38-46. magiran.com/p2012423
Behnaz Sadat Haghayegh Zavareh, Mahbobeh Madani, Fereshte Ghandehari, (2019). The Effect of the Lactobacillus casei on Hematological Parameters in Rat Infected with Candida albicans, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), 38-46. magiran.com/p2012423
بهناز سادات حقایق زواره، محبوبه مدنی، فرشته قندهاری، تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(6): 38-46. magiran.com/p2012423
Behnaz Sadat Haghayegh Zavareh, Mahbobeh Madani, Fereshte Ghandehari, The Effect of the Lactobacillus casei on Hematological Parameters in Rat Infected with Candida albicans, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(6): 38-46. magiran.com/p2012423
بهناز سادات حقایق زواره، محبوبه مدنی، فرشته قندهاری، "تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 6 (1398): 38-46. magiran.com/p2012423
Behnaz Sadat Haghayegh Zavareh, Mahbobeh Madani, Fereshte Ghandehari, "The Effect of the Lactobacillus casei on Hematological Parameters in Rat Infected with Candida albicans", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.6 (2019): 38-46. magiran.com/p2012423
بهناز سادات حقایق زواره، محبوبه مدنی، فرشته قندهاری، (1398). 'تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، صص.38-46. magiran.com/p2012423
Behnaz Sadat Haghayegh Zavareh, Mahbobeh Madani, Fereshte Ghandehari, (2019). 'The Effect of the Lactobacillus casei on Hematological Parameters in Rat Infected with Candida albicans', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), pp.38-46. magiran.com/p2012423
بهناز سادات حقایق زواره؛ محبوبه مدنی؛ فرشته قندهاری. "تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،6 ، 1398، 38-46. magiran.com/p2012423
Behnaz Sadat Haghayegh Zavareh; Mahbobeh Madani; Fereshte Ghandehari. "The Effect of the Lactobacillus casei on Hematological Parameters in Rat Infected with Candida albicans", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 6, 2019, 38-46. magiran.com/p2012423
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال