ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن کشاورز، محمد علی گل، ابوالفضل محمدبیگی، علی رمضان خانی، (1398). تاثیر مداخله اجتماع محور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیه نشین شهر قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، 55-64. magiran.com/p2012426
Mohammad Aligol, Abolfazl Mohammadbeigi, Ali Ramezankhani, Nastaran Keshavarz, (2019). Effect of Community-Based Intervention on the Level of Physical Activity among Women in a Suburban Region in Qom City, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), 55-64. magiran.com/p2012426
نسترن کشاورز، محمد علی گل، ابوالفضل محمدبیگی، علی رمضان خانی، تاثیر مداخله اجتماع محور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیه نشین شهر قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(6): 55-64. magiran.com/p2012426
Mohammad Aligol, Abolfazl Mohammadbeigi, Ali Ramezankhani, Nastaran Keshavarz, Effect of Community-Based Intervention on the Level of Physical Activity among Women in a Suburban Region in Qom City, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(6): 55-64. magiran.com/p2012426
نسترن کشاورز، محمد علی گل، ابوالفضل محمدبیگی، علی رمضان خانی، "تاثیر مداخله اجتماع محور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیه نشین شهر قم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 6 (1398): 55-64. magiran.com/p2012426
Mohammad Aligol, Abolfazl Mohammadbeigi, Ali Ramezankhani, Nastaran Keshavarz, "Effect of Community-Based Intervention on the Level of Physical Activity among Women in a Suburban Region in Qom City, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.6 (2019): 55-64. magiran.com/p2012426
نسترن کشاورز، محمد علی گل، ابوالفضل محمدبیگی، علی رمضان خانی، (1398). 'تاثیر مداخله اجتماع محور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیه نشین شهر قم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، صص.55-64. magiran.com/p2012426
Mohammad Aligol, Abolfazl Mohammadbeigi, Ali Ramezankhani, Nastaran Keshavarz, (2019). 'Effect of Community-Based Intervention on the Level of Physical Activity among Women in a Suburban Region in Qom City, (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), pp.55-64. magiran.com/p2012426
نسترن کشاورز؛ محمد علی گل؛ ابوالفضل محمدبیگی؛ علی رمضان خانی. "تاثیر مداخله اجتماع محور بر سطح فعالیت بدنی زنان در یک منطقه حاشیه نشین شهر قم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،6 ، 1398، 55-64. magiran.com/p2012426
Mohammad Aligol; Abolfazl Mohammadbeigi; Ali Ramezankhani; Nastaran Keshavarz. "Effect of Community-Based Intervention on the Level of Physical Activity among Women in a Suburban Region in Qom City, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 6, 2019, 55-64. magiran.com/p2012426
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال