ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا علی اکبرزاده ، سمیه سلمانی، اعظم بیدرفش، (1398). بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی با تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، 78-86. magiran.com/p2012431
Somaye Salmani, Azam Biderafsh, Zahra Aliakbarzadeh , (2019). The Study of Relationship between Life Satisfaction and Tendency to Addiction in Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), 78-86. magiran.com/p2012431
زهرا علی اکبرزاده ، سمیه سلمانی، اعظم بیدرفش، بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی با تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(6): 78-86. magiran.com/p2012431
Somaye Salmani, Azam Biderafsh, Zahra Aliakbarzadeh , The Study of Relationship between Life Satisfaction and Tendency to Addiction in Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(6): 78-86. magiran.com/p2012431
زهرا علی اکبرزاده ، سمیه سلمانی، اعظم بیدرفش، "بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی با تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 6 (1398): 78-86. magiran.com/p2012431
Somaye Salmani, Azam Biderafsh, Zahra Aliakbarzadeh , "The Study of Relationship between Life Satisfaction and Tendency to Addiction in Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.6 (2019): 78-86. magiran.com/p2012431
زهرا علی اکبرزاده ، سمیه سلمانی، اعظم بیدرفش، (1398). 'بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی با تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(6)، صص.78-86. magiran.com/p2012431
Somaye Salmani, Azam Biderafsh, Zahra Aliakbarzadeh , (2019). 'The Study of Relationship between Life Satisfaction and Tendency to Addiction in Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(6), pp.78-86. magiran.com/p2012431
زهرا علی اکبرزاده ؛ سمیه سلمانی؛ اعظم بیدرفش. "بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی با تمایل به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،6 ، 1398، 78-86. magiran.com/p2012431
Somaye Salmani; Azam Biderafsh; Zahra Aliakbarzadeh . "The Study of Relationship between Life Satisfaction and Tendency to Addiction in Students of Qom University of Medical Sciences, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 6, 2019, 78-86. magiran.com/p2012431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال