ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رحمانی، یاسر مرادی، سهراب سعادت، وحید علی نژاد، (1398). تاثیر مداخله حمایتی پرستار- همتا محور بر کیفیت زندگی بیماران با دفیبریلاتور داخل قلبی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(3)، 227-238. magiran.com/p2012450
Alireza Rahmani, Yaser Moradi, Sohrab Saadat, Vahid Alinezhad, (2019). THE EFFECT OF NURSE-PEER-LED SUPPORT INTERVENTION ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(3), 227-238. magiran.com/p2012450
علیرضا رحمانی، یاسر مرادی، سهراب سعادت، وحید علی نژاد، تاثیر مداخله حمایتی پرستار- همتا محور بر کیفیت زندگی بیماران با دفیبریلاتور داخل قلبی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(3): 227-238. magiran.com/p2012450
Alireza Rahmani, Yaser Moradi, Sohrab Saadat, Vahid Alinezhad, THE EFFECT OF NURSE-PEER-LED SUPPORT INTERVENTION ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(3): 227-238. magiran.com/p2012450
علیرضا رحمانی، یاسر مرادی، سهراب سعادت، وحید علی نژاد، "تاثیر مداخله حمایتی پرستار- همتا محور بر کیفیت زندگی بیماران با دفیبریلاتور داخل قلبی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 3 (1398): 227-238. magiran.com/p2012450
Alireza Rahmani, Yaser Moradi, Sohrab Saadat, Vahid Alinezhad, "THE EFFECT OF NURSE-PEER-LED SUPPORT INTERVENTION ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.3 (2019): 227-238. magiran.com/p2012450
علیرضا رحمانی، یاسر مرادی، سهراب سعادت، وحید علی نژاد، (1398). 'تاثیر مداخله حمایتی پرستار- همتا محور بر کیفیت زندگی بیماران با دفیبریلاتور داخل قلبی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(3)، صص.227-238. magiran.com/p2012450
Alireza Rahmani, Yaser Moradi, Sohrab Saadat, Vahid Alinezhad, (2019). 'THE EFFECT OF NURSE-PEER-LED SUPPORT INTERVENTION ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(3), pp.227-238. magiran.com/p2012450
علیرضا رحمانی؛ یاسر مرادی؛ سهراب سعادت؛ وحید علی نژاد. "تاثیر مداخله حمایتی پرستار- همتا محور بر کیفیت زندگی بیماران با دفیبریلاتور داخل قلبی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،3 ، 1398، 227-238. magiran.com/p2012450
Alireza Rahmani; Yaser Moradi; Sohrab Saadat; Vahid Alinezhad. "THE EFFECT OF NURSE-PEER-LED SUPPORT INTERVENTION ON QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH AN IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 3, 2019, 227-238. magiran.com/p2012450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال