ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر آقاخانی، ویدا سیداکبری، کمال خادم وطن، وحید علی نژاد، (1398). بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 96-1395، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(3)، 239-250. magiran.com/p2012451
Nader Aghakhani, Vida Seyyedakbarii, Kamal Khademvatan, Vahid Alinejad, (2019). STUDY OF THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON THE ANXIETY LEVEL OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION ADMITTED TO CCU WARDS OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTER OF SEYYED SHAHADA, URMIA, IRAN, 2017, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(3), 239-250. magiran.com/p2012451
نادر آقاخانی، ویدا سیداکبری، کمال خادم وطن، وحید علی نژاد، بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 96-1395. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(3): 239-250. magiran.com/p2012451
Nader Aghakhani, Vida Seyyedakbarii, Kamal Khademvatan, Vahid Alinejad, STUDY OF THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON THE ANXIETY LEVEL OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION ADMITTED TO CCU WARDS OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTER OF SEYYED SHAHADA, URMIA, IRAN, 2017, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2019; 17(3): 239-250. magiran.com/p2012451
نادر آقاخانی، ویدا سیداکبری، کمال خادم وطن، وحید علی نژاد، "بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 96-1395"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 3 (1398): 239-250. magiran.com/p2012451
Nader Aghakhani, Vida Seyyedakbarii, Kamal Khademvatan, Vahid Alinejad, "STUDY OF THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON THE ANXIETY LEVEL OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION ADMITTED TO CCU WARDS OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTER OF SEYYED SHAHADA, URMIA, IRAN, 2017", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.3 (2019): 239-250. magiran.com/p2012451
نادر آقاخانی، ویدا سیداکبری، کمال خادم وطن، وحید علی نژاد، (1398). 'بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 96-1395'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(3)، صص.239-250. magiran.com/p2012451
Nader Aghakhani, Vida Seyyedakbarii, Kamal Khademvatan, Vahid Alinejad, (2019). 'STUDY OF THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON THE ANXIETY LEVEL OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION ADMITTED TO CCU WARDS OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTER OF SEYYED SHAHADA, URMIA, IRAN, 2017', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(3), pp.239-250. magiran.com/p2012451
نادر آقاخانی؛ ویدا سیداکبری؛ کمال خادم وطن؛ وحید علی نژاد. "بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 96-1395". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،3 ، 1398، 239-250. magiran.com/p2012451
Nader Aghakhani; Vida Seyyedakbarii; Kamal Khademvatan; Vahid Alinejad. "STUDY OF THE EFFECT OF BENSON RELAXATION METHOD ON THE ANXIETY LEVEL OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION ADMITTED TO CCU WARDS OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTER OF SEYYED SHAHADA, URMIA, IRAN, 2017", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 3, 2019, 239-250. magiran.com/p2012451
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال