ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز مرادی، محمد ربیعی، بهروز شیران، (1397). ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات کمی و کیفیت میوه در کلکسیون انار (Punica granatum L.) ساوه با استفاده از روش های آماری چند متغیره، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(4)، 377-395. magiran.com/p2012453
Mohammad Rabiei , Behrouz Shiran, Behrouz Moradi, (2019). Evaluation of Genetic Variation for Quantitative and Quality Characteristics of Fruit in Saveh Pomegranate (Punica granatum L.) Collection using Multivariate Analysis Methods, Seed and Plant Improvment Journal, 34(4), 377-395. magiran.com/p2012453
بهروز مرادی، محمد ربیعی، بهروز شیران، ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات کمی و کیفیت میوه در کلکسیون انار (Punica granatum L.) ساوه با استفاده از روش های آماری چند متغیره. فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 1397؛ 34(4): 377-395. magiran.com/p2012453
Mohammad Rabiei , Behrouz Shiran, Behrouz Moradi, Evaluation of Genetic Variation for Quantitative and Quality Characteristics of Fruit in Saveh Pomegranate (Punica granatum L.) Collection using Multivariate Analysis Methods, Seed and Plant Improvment Journal, 2019; 34(4): 377-395. magiran.com/p2012453
بهروز مرادی، محمد ربیعی، بهروز شیران، "ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات کمی و کیفیت میوه در کلکسیون انار (Punica granatum L.) ساوه با استفاده از روش های آماری چند متغیره"، فصلنامه به نژادی نهال و بذر 34، شماره 4 (1397): 377-395. magiran.com/p2012453
Mohammad Rabiei , Behrouz Shiran, Behrouz Moradi, "Evaluation of Genetic Variation for Quantitative and Quality Characteristics of Fruit in Saveh Pomegranate (Punica granatum L.) Collection using Multivariate Analysis Methods", Seed and Plant Improvment Journal 34, no.4 (2019): 377-395. magiran.com/p2012453
بهروز مرادی، محمد ربیعی، بهروز شیران، (1397). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات کمی و کیفیت میوه در کلکسیون انار (Punica granatum L.) ساوه با استفاده از روش های آماری چند متغیره'، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(4)، صص.377-395. magiran.com/p2012453
Mohammad Rabiei , Behrouz Shiran, Behrouz Moradi, (2019). 'Evaluation of Genetic Variation for Quantitative and Quality Characteristics of Fruit in Saveh Pomegranate (Punica granatum L.) Collection using Multivariate Analysis Methods', Seed and Plant Improvment Journal, 34(4), pp.377-395. magiran.com/p2012453
بهروز مرادی؛ محمد ربیعی؛ بهروز شیران. "ارزیابی تنوع ژنتیکی برای خصوصیات کمی و کیفیت میوه در کلکسیون انار (Punica granatum L.) ساوه با استفاده از روش های آماری چند متغیره". فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34 ،4 ، 1397، 377-395. magiran.com/p2012453
Mohammad Rabiei ; Behrouz Shiran; Behrouz Moradi. "Evaluation of Genetic Variation for Quantitative and Quality Characteristics of Fruit in Saveh Pomegranate (Punica granatum L.) Collection using Multivariate Analysis Methods", Seed and Plant Improvment Journal, 34, 4, 2019, 377-395. magiran.com/p2012453
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال