ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا فنائی، علی رضا اکبری مقدم، ابوالفضل رئوفی، محمد خواجه، (1397). ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا در منطقه سیستان، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(4)، 423-446. magiran.com/p2012455
H. R. Fanaei , A. R. Akbari Moghaddam, A. Raoufi, M. Khajehdad, (2019). Evaluation of Agronomic Characteristics, Seed Yield and Yield Components of Faba Bean (Vicia faba L.) Varieties in Sistan Region in Iran, Seed and Plant Improvment Journal, 34(4), 423-446. magiran.com/p2012455
حمیدرضا فنائی، علی رضا اکبری مقدم، ابوالفضل رئوفی، محمد خواجه، ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا در منطقه سیستان. فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 1397؛ 34(4): 423-446. magiran.com/p2012455
H. R. Fanaei , A. R. Akbari Moghaddam, A. Raoufi, M. Khajehdad, Evaluation of Agronomic Characteristics, Seed Yield and Yield Components of Faba Bean (Vicia faba L.) Varieties in Sistan Region in Iran, Seed and Plant Improvment Journal, 2019; 34(4): 423-446. magiran.com/p2012455
حمیدرضا فنائی، علی رضا اکبری مقدم، ابوالفضل رئوفی، محمد خواجه، "ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا در منطقه سیستان"، فصلنامه به نژادی نهال و بذر 34، شماره 4 (1397): 423-446. magiran.com/p2012455
H. R. Fanaei , A. R. Akbari Moghaddam, A. Raoufi, M. Khajehdad, "Evaluation of Agronomic Characteristics, Seed Yield and Yield Components of Faba Bean (Vicia faba L.) Varieties in Sistan Region in Iran", Seed and Plant Improvment Journal 34, no.4 (2019): 423-446. magiran.com/p2012455
حمیدرضا فنائی، علی رضا اکبری مقدم، ابوالفضل رئوفی، محمد خواجه، (1397). 'ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا در منطقه سیستان'، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(4)، صص.423-446. magiran.com/p2012455
H. R. Fanaei , A. R. Akbari Moghaddam, A. Raoufi, M. Khajehdad, (2019). 'Evaluation of Agronomic Characteristics, Seed Yield and Yield Components of Faba Bean (Vicia faba L.) Varieties in Sistan Region in Iran', Seed and Plant Improvment Journal, 34(4), pp.423-446. magiran.com/p2012455
حمیدرضا فنائی؛ علی رضا اکبری مقدم؛ ابوالفضل رئوفی؛ محمد خواجه. "ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا در منطقه سیستان". فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34 ،4 ، 1397، 423-446. magiran.com/p2012455
H. R. Fanaei ; A. R. Akbari Moghaddam; A. Raoufi; M. Khajehdad. "Evaluation of Agronomic Characteristics, Seed Yield and Yield Components of Faba Bean (Vicia faba L.) Varieties in Sistan Region in Iran", Seed and Plant Improvment Journal, 34, 4, 2019, 423-446. magiran.com/p2012455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال