ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم گنجی مقدم، آرزو جلالی، ابوالفضل ایروانی، سیما بینا، (1397). ارزیابی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ امید بخش گیلاس مشهد- 84 و شناسایی بهترین رقم گرده دهنده در شرایط خراسان رضوی، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(4)، 471-487. magiran.com/p2012457
EBRAHIM GANJI MOGHADDAM , A. Jalali, A. Irvani, S. Bina, (2019). Evaluation of Phenological, Pomological and Morphological Characteristics of Mashhad-84 Promising Sweet Cherry Genotype and Identification of Suitable Pollinizer Under Khorasan Razavi Conditions, Seed and Plant Improvment Journal, 34(4), 471-487. magiran.com/p2012457
ابراهیم گنجی مقدم، آرزو جلالی، ابوالفضل ایروانی، سیما بینا، ارزیابی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ امید بخش گیلاس مشهد- 84 و شناسایی بهترین رقم گرده دهنده در شرایط خراسان رضوی. فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 1397؛ 34(4): 471-487. magiran.com/p2012457
EBRAHIM GANJI MOGHADDAM , A. Jalali, A. Irvani, S. Bina, Evaluation of Phenological, Pomological and Morphological Characteristics of Mashhad-84 Promising Sweet Cherry Genotype and Identification of Suitable Pollinizer Under Khorasan Razavi Conditions, Seed and Plant Improvment Journal, 2019; 34(4): 471-487. magiran.com/p2012457
ابراهیم گنجی مقدم، آرزو جلالی، ابوالفضل ایروانی، سیما بینا، "ارزیابی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ امید بخش گیلاس مشهد- 84 و شناسایی بهترین رقم گرده دهنده در شرایط خراسان رضوی"، فصلنامه به نژادی نهال و بذر 34، شماره 4 (1397): 471-487. magiran.com/p2012457
EBRAHIM GANJI MOGHADDAM , A. Jalali, A. Irvani, S. Bina, "Evaluation of Phenological, Pomological and Morphological Characteristics of Mashhad-84 Promising Sweet Cherry Genotype and Identification of Suitable Pollinizer Under Khorasan Razavi Conditions", Seed and Plant Improvment Journal 34, no.4 (2019): 471-487. magiran.com/p2012457
ابراهیم گنجی مقدم، آرزو جلالی، ابوالفضل ایروانی، سیما بینا، (1397). 'ارزیابی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ امید بخش گیلاس مشهد- 84 و شناسایی بهترین رقم گرده دهنده در شرایط خراسان رضوی'، فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34(4)، صص.471-487. magiran.com/p2012457
EBRAHIM GANJI MOGHADDAM , A. Jalali, A. Irvani, S. Bina, (2019). 'Evaluation of Phenological, Pomological and Morphological Characteristics of Mashhad-84 Promising Sweet Cherry Genotype and Identification of Suitable Pollinizer Under Khorasan Razavi Conditions', Seed and Plant Improvment Journal, 34(4), pp.471-487. magiran.com/p2012457
ابراهیم گنجی مقدم؛ آرزو جلالی؛ ابوالفضل ایروانی؛ سیما بینا. "ارزیابی خصوصیات فنولوژیکی، پومولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ امید بخش گیلاس مشهد- 84 و شناسایی بهترین رقم گرده دهنده در شرایط خراسان رضوی". فصلنامه به نژادی نهال و بذر، 34 ،4 ، 1397، 471-487. magiran.com/p2012457
EBRAHIM GANJI MOGHADDAM ; A. Jalali; A. Irvani; S. Bina. "Evaluation of Phenological, Pomological and Morphological Characteristics of Mashhad-84 Promising Sweet Cherry Genotype and Identification of Suitable Pollinizer Under Khorasan Razavi Conditions", Seed and Plant Improvment Journal, 34, 4, 2019, 471-487. magiran.com/p2012457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال