ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن ممبنی، ساره ارجمند، سیدامید رعنایی سیادت، علیرضا عباسی، هوشنگ علیزاده، (1398). بیان سلولاز CMC3 تحت کنترل راه اندازهای متانل اکسیداز و الکل اکسیداز در مخمر Pichia pastoris، فصلنامه ژنتیک نوین، 14(1)، 13-23. magiran.com/p2012509
m mombeni, s arjmand, so ranaei siyadat, a abbasi, h alizadeh, (2019). The expression of cellulase CMC3 under control the alcohol oxidase 1 (AOX1) and methanol oxidase (MOX) promoters in the yeast Pichia pastoris, Journal of Genetics, 14(1), 13-23. magiran.com/p2012509
محسن ممبنی، ساره ارجمند، سیدامید رعنایی سیادت، علیرضا عباسی، هوشنگ علیزاده، بیان سلولاز CMC3 تحت کنترل راه اندازهای متانل اکسیداز و الکل اکسیداز در مخمر Pichia pastoris. فصلنامه ژنتیک نوین، 1398؛ 14(1): 13-23. magiran.com/p2012509
m mombeni, s arjmand, so ranaei siyadat, a abbasi, h alizadeh, The expression of cellulase CMC3 under control the alcohol oxidase 1 (AOX1) and methanol oxidase (MOX) promoters in the yeast Pichia pastoris, Journal of Genetics, 2019; 14(1): 13-23. magiran.com/p2012509
محسن ممبنی، ساره ارجمند، سیدامید رعنایی سیادت، علیرضا عباسی، هوشنگ علیزاده، "بیان سلولاز CMC3 تحت کنترل راه اندازهای متانل اکسیداز و الکل اکسیداز در مخمر Pichia pastoris"، فصلنامه ژنتیک نوین 14، شماره 1 (1398): 13-23. magiran.com/p2012509
m mombeni, s arjmand, so ranaei siyadat, a abbasi, h alizadeh, "The expression of cellulase CMC3 under control the alcohol oxidase 1 (AOX1) and methanol oxidase (MOX) promoters in the yeast Pichia pastoris", Journal of Genetics 14, no.1 (2019): 13-23. magiran.com/p2012509
محسن ممبنی، ساره ارجمند، سیدامید رعنایی سیادت، علیرضا عباسی، هوشنگ علیزاده، (1398). 'بیان سلولاز CMC3 تحت کنترل راه اندازهای متانل اکسیداز و الکل اکسیداز در مخمر Pichia pastoris'، فصلنامه ژنتیک نوین، 14(1)، صص.13-23. magiran.com/p2012509
m mombeni, s arjmand, so ranaei siyadat, a abbasi, h alizadeh, (2019). 'The expression of cellulase CMC3 under control the alcohol oxidase 1 (AOX1) and methanol oxidase (MOX) promoters in the yeast Pichia pastoris', Journal of Genetics, 14(1), pp.13-23. magiran.com/p2012509
محسن ممبنی؛ ساره ارجمند؛ سیدامید رعنایی سیادت؛ علیرضا عباسی؛ هوشنگ علیزاده. "بیان سلولاز CMC3 تحت کنترل راه اندازهای متانل اکسیداز و الکل اکسیداز در مخمر Pichia pastoris". فصلنامه ژنتیک نوین، 14 ،1 ، 1398، 13-23. magiran.com/p2012509
m mombeni; s arjmand; so ranaei siyadat; a abbasi; h alizadeh. "The expression of cellulase CMC3 under control the alcohol oxidase 1 (AOX1) and methanol oxidase (MOX) promoters in the yeast Pichia pastoris", Journal of Genetics, 14, 1, 2019, 13-23. magiran.com/p2012509
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال