ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید رستمی، احمد جوادی، (1398). تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه های کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش خشکی، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(30)، 207-224. magiran.com/p2012615
Majid Rostami, Ahmad Javadi, (2019). Effect of Seed Priming with Salicylic Acid and Jasmonic Acid on Emergence and Early Growth of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seedlings under Drought Stress Condition, Journal of Plant Process and Function, 8(30), 207-224. magiran.com/p2012615
مجید رستمی، احمد جوادی، تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه های کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش خشکی. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1398؛ 8(30): 207-224. magiran.com/p2012615
Majid Rostami, Ahmad Javadi, Effect of Seed Priming with Salicylic Acid and Jasmonic Acid on Emergence and Early Growth of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seedlings under Drought Stress Condition, Journal of Plant Process and Function, 2019; 8(30): 207-224. magiran.com/p2012615
مجید رستمی، احمد جوادی، "تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه های کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش خشکی"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 8، شماره 30 (1398): 207-224. magiran.com/p2012615
Majid Rostami, Ahmad Javadi, "Effect of Seed Priming with Salicylic Acid and Jasmonic Acid on Emergence and Early Growth of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seedlings under Drought Stress Condition", Journal of Plant Process and Function 8, no.30 (2019): 207-224. magiran.com/p2012615
مجید رستمی، احمد جوادی، (1398). 'تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه های کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش خشکی'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(30)، صص.207-224. magiran.com/p2012615
Majid Rostami, Ahmad Javadi, (2019). 'Effect of Seed Priming with Salicylic Acid and Jasmonic Acid on Emergence and Early Growth of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seedlings under Drought Stress Condition', Journal of Plant Process and Function, 8(30), pp.207-224. magiran.com/p2012615
مجید رستمی؛ احمد جوادی. "تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر ظهور و رشد اولیه گیاهچه های کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط تنش خشکی". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8 ،30 ، 1398، 207-224. magiran.com/p2012615
Majid Rostami; Ahmad Javadi. "Effect of Seed Priming with Salicylic Acid and Jasmonic Acid on Emergence and Early Growth of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) Seedlings under Drought Stress Condition", Journal of Plant Process and Function, 8, 30, 2019, 207-224. magiran.com/p2012615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال