ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن پور غلام، محمد نصری، فرشاد قوشچی، حمیدرضا توحیدی مقدم، حمیدرضا لاریجانی، (1398). تاثیر تنش خشکی با کاربرد محلول پاشی هورمون و نانو ذرات بر صفات بیوشیمیایی ذرت رقم ماکسیما، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(30)، 317-326. magiran.com/p2012622
Mohsen Pourgholam, Mohammad Nasri, Farshad Ghoshchi, Hamid Reza Tohidimoghadam, Hamid Reza Larijani, (2019). Effect of drought stress by application of hormone and Nano particulate spraying on maize biochemical traits Maxima cultivar, Journal of Plant Process and Function, 8(30), 317-326. magiran.com/p2012622
محسن پور غلام، محمد نصری، فرشاد قوشچی، حمیدرضا توحیدی مقدم، حمیدرضا لاریجانی، تاثیر تنش خشکی با کاربرد محلول پاشی هورمون و نانو ذرات بر صفات بیوشیمیایی ذرت رقم ماکسیما. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1398؛ 8(30): 317-326. magiran.com/p2012622
Mohsen Pourgholam, Mohammad Nasri, Farshad Ghoshchi, Hamid Reza Tohidimoghadam, Hamid Reza Larijani, Effect of drought stress by application of hormone and Nano particulate spraying on maize biochemical traits Maxima cultivar, Journal of Plant Process and Function, 2019; 8(30): 317-326. magiran.com/p2012622
محسن پور غلام، محمد نصری، فرشاد قوشچی، حمیدرضا توحیدی مقدم، حمیدرضا لاریجانی، "تاثیر تنش خشکی با کاربرد محلول پاشی هورمون و نانو ذرات بر صفات بیوشیمیایی ذرت رقم ماکسیما"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 8، شماره 30 (1398): 317-326. magiran.com/p2012622
Mohsen Pourgholam, Mohammad Nasri, Farshad Ghoshchi, Hamid Reza Tohidimoghadam, Hamid Reza Larijani, "Effect of drought stress by application of hormone and Nano particulate spraying on maize biochemical traits Maxima cultivar", Journal of Plant Process and Function 8, no.30 (2019): 317-326. magiran.com/p2012622
محسن پور غلام، محمد نصری، فرشاد قوشچی، حمیدرضا توحیدی مقدم، حمیدرضا لاریجانی، (1398). 'تاثیر تنش خشکی با کاربرد محلول پاشی هورمون و نانو ذرات بر صفات بیوشیمیایی ذرت رقم ماکسیما'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8(30)، صص.317-326. magiran.com/p2012622
Mohsen Pourgholam, Mohammad Nasri, Farshad Ghoshchi, Hamid Reza Tohidimoghadam, Hamid Reza Larijani, (2019). 'Effect of drought stress by application of hormone and Nano particulate spraying on maize biochemical traits Maxima cultivar', Journal of Plant Process and Function, 8(30), pp.317-326. magiran.com/p2012622
محسن پور غلام؛ محمد نصری؛ فرشاد قوشچی؛ حمیدرضا توحیدی مقدم؛ حمیدرضا لاریجانی. "تاثیر تنش خشکی با کاربرد محلول پاشی هورمون و نانو ذرات بر صفات بیوشیمیایی ذرت رقم ماکسیما". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 8 ،30 ، 1398، 317-326. magiran.com/p2012622
Mohsen Pourgholam; Mohammad Nasri; Farshad Ghoshchi; Hamid Reza Tohidimoghadam; Hamid Reza Larijani. "Effect of drought stress by application of hormone and Nano particulate spraying on maize biochemical traits Maxima cultivar", Journal of Plant Process and Function, 8, 30, 2019, 317-326. magiran.com/p2012622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال