ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ژیلا مهر ثمرین، مریم نوروزی، مصطفی عرب، شیرین دیانتی دیلمی، سینا خلیلی، (1398). القای درون شیشه ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در بنت القنسول، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، 35-47. magiran.com/p2012647
Zhilla Mehrs, Samin, Maryam Nowrouzi , Mostafa Arab, Shirin Dianati Daylami, Sina Khalili, (2019). In vitro polyploidy induction by colchicine in Poinssetia, Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), 35-47. magiran.com/p2012647
ژیلا مهر ثمرین، مریم نوروزی، مصطفی عرب، شیرین دیانتی دیلمی، سینا خلیلی، القای درون شیشه ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در بنت القنسول. مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 1398؛ 4(1): 35-47. magiran.com/p2012647
Zhilla Mehrs, Samin, Maryam Nowrouzi , Mostafa Arab, Shirin Dianati Daylami, Sina Khalili, In vitro polyploidy induction by colchicine in Poinssetia, Journal of Applied Crop Breeding, 2019; 4(1): 35-47. magiran.com/p2012647
ژیلا مهر ثمرین، مریم نوروزی، مصطفی عرب، شیرین دیانتی دیلمی، سینا خلیلی، "القای درون شیشه ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در بنت القنسول"، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 4، شماره 1 (1398): 35-47. magiran.com/p2012647
Zhilla Mehrs, Samin, Maryam Nowrouzi , Mostafa Arab, Shirin Dianati Daylami, Sina Khalili, "In vitro polyploidy induction by colchicine in Poinssetia", Journal of Applied Crop Breeding 4, no.1 (2019): 35-47. magiran.com/p2012647
ژیلا مهر ثمرین، مریم نوروزی، مصطفی عرب، شیرین دیانتی دیلمی، سینا خلیلی، (1398). 'القای درون شیشه ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در بنت القنسول'، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، صص.35-47. magiran.com/p2012647
Zhilla Mehrs, Samin, Maryam Nowrouzi , Mostafa Arab, Shirin Dianati Daylami, Sina Khalili, (2019). 'In vitro polyploidy induction by colchicine in Poinssetia', Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), pp.35-47. magiran.com/p2012647
ژیلا مهر ثمرین؛ مریم نوروزی؛ مصطفی عرب؛ شیرین دیانتی دیلمی؛ سینا خلیلی. "القای درون شیشه ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در بنت القنسول". مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4 ،1 ، 1398، 35-47. magiran.com/p2012647
Zhilla Mehrs; Samin; Maryam Nowrouzi ; Mostafa Arab; Shirin Dianati Daylami; Sina Khalili. "In vitro polyploidy induction by colchicine in Poinssetia", Journal of Applied Crop Breeding, 4, 1, 2019, 35-47. magiran.com/p2012647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال