ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی موسوی زاده، (1398). بررسی تنوع مورفولوژیکی و روابط بین صفات در تعدادی از مورفوتیپ های روزبلند توده-های بومی پیاز ایران، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، 61-74. magiran.com/p2012649
Seyed Ali Mousavizade , (2019). Study of morphological diversity and relationships among traits in some long-day morphotypes of Iranian onion (Allium cepa L.) landraces, Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), 61-74. magiran.com/p2012649
علی موسوی زاده، بررسی تنوع مورفولوژیکی و روابط بین صفات در تعدادی از مورفوتیپ های روزبلند توده-های بومی پیاز ایران. مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 1398؛ 4(1): 61-74. magiran.com/p2012649
Seyed Ali Mousavizade , Study of morphological diversity and relationships among traits in some long-day morphotypes of Iranian onion (Allium cepa L.) landraces, Journal of Applied Crop Breeding, 2019; 4(1): 61-74. magiran.com/p2012649
علی موسوی زاده، "بررسی تنوع مورفولوژیکی و روابط بین صفات در تعدادی از مورفوتیپ های روزبلند توده-های بومی پیاز ایران"، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 4، شماره 1 (1398): 61-74. magiran.com/p2012649
Seyed Ali Mousavizade , "Study of morphological diversity and relationships among traits in some long-day morphotypes of Iranian onion (Allium cepa L.) landraces", Journal of Applied Crop Breeding 4, no.1 (2019): 61-74. magiran.com/p2012649
علی موسوی زاده، (1398). 'بررسی تنوع مورفولوژیکی و روابط بین صفات در تعدادی از مورفوتیپ های روزبلند توده-های بومی پیاز ایران'، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، صص.61-74. magiran.com/p2012649
Seyed Ali Mousavizade , (2019). 'Study of morphological diversity and relationships among traits in some long-day morphotypes of Iranian onion (Allium cepa L.) landraces', Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), pp.61-74. magiran.com/p2012649
علی موسوی زاده. "بررسی تنوع مورفولوژیکی و روابط بین صفات در تعدادی از مورفوتیپ های روزبلند توده-های بومی پیاز ایران". مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4 ،1 ، 1398، 61-74. magiran.com/p2012649
Seyed Ali Mousavizade . "Study of morphological diversity and relationships among traits in some long-day morphotypes of Iranian onion (Allium cepa L.) landraces", Journal of Applied Crop Breeding, 4, 1, 2019, 61-74. magiran.com/p2012649
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال