ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا عظیم زاده، مهدی محب الدینی، اسماعیل چمنی، (1398). تاثیر ساکارز و پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، 141-152. magiran.com/p2012654
Zahra Azimzadeh, Mehdi Mohebodini , Esmaeil Chamani, (2019). Effect of sucrose and ultrasound pretreatment on morphological characteristics and total phenol of Chelcheragh lily in in-vitro condition, Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), 141-152. magiran.com/p2012654
زهرا عظیم زاده، مهدی محب الدینی، اسماعیل چمنی، تاثیر ساکارز و پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای. مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 1398؛ 4(1): 141-152. magiran.com/p2012654
Zahra Azimzadeh, Mehdi Mohebodini , Esmaeil Chamani, Effect of sucrose and ultrasound pretreatment on morphological characteristics and total phenol of Chelcheragh lily in in-vitro condition, Journal of Applied Crop Breeding, 2019; 4(1): 141-152. magiran.com/p2012654
زهرا عظیم زاده، مهدی محب الدینی، اسماعیل چمنی، "تاثیر ساکارز و پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای"، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 4، شماره 1 (1398): 141-152. magiran.com/p2012654
Zahra Azimzadeh, Mehdi Mohebodini , Esmaeil Chamani, "Effect of sucrose and ultrasound pretreatment on morphological characteristics and total phenol of Chelcheragh lily in in-vitro condition", Journal of Applied Crop Breeding 4, no.1 (2019): 141-152. magiran.com/p2012654
زهرا عظیم زاده، مهدی محب الدینی، اسماعیل چمنی، (1398). 'تاثیر ساکارز و پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای'، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، صص.141-152. magiran.com/p2012654
Zahra Azimzadeh, Mehdi Mohebodini , Esmaeil Chamani, (2019). 'Effect of sucrose and ultrasound pretreatment on morphological characteristics and total phenol of Chelcheragh lily in in-vitro condition', Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), pp.141-152. magiran.com/p2012654
زهرا عظیم زاده؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی. "تاثیر ساکارز و پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون شیشه ای". مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4 ،1 ، 1398، 141-152. magiran.com/p2012654
Zahra Azimzadeh; Mehdi Mohebodini ; Esmaeil Chamani. "Effect of sucrose and ultrasound pretreatment on morphological characteristics and total phenol of Chelcheragh lily in in-vitro condition", Journal of Applied Crop Breeding, 4, 1, 2019, 141-152. magiran.com/p2012654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال