ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساره قاسمی، محمدرضا سبزعلیان، محمد حسین اهتمام، قدرتاللهسعیدی، (1398). ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین گونه ای و چند ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، 167-181. magiran.com/p2012656
Sareh Ghasemi, Mohammad Reza Sabzalian , Mohammad Hossein Ehtemam, Ghodratollah Saeidi, (2019). Evaluation of drought tolerance in an interspecific hybrid and some genotypes of safflower using drought resistance indices, Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), 167-181. magiran.com/p2012656
ساره قاسمی، محمدرضا سبزعلیان، محمد حسین اهتمام، قدرتاللهسعیدی، ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین گونه ای و چند ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی. مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 1398؛ 4(1): 167-181. magiran.com/p2012656
Sareh Ghasemi, Mohammad Reza Sabzalian , Mohammad Hossein Ehtemam, Ghodratollah Saeidi, Evaluation of drought tolerance in an interspecific hybrid and some genotypes of safflower using drought resistance indices, Journal of Applied Crop Breeding, 2019; 4(1): 167-181. magiran.com/p2012656
ساره قاسمی، محمدرضا سبزعلیان، محمد حسین اهتمام، قدرتاللهسعیدی، "ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین گونه ای و چند ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی"، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی 4، شماره 1 (1398): 167-181. magiran.com/p2012656
Sareh Ghasemi, Mohammad Reza Sabzalian , Mohammad Hossein Ehtemam, Ghodratollah Saeidi, "Evaluation of drought tolerance in an interspecific hybrid and some genotypes of safflower using drought resistance indices", Journal of Applied Crop Breeding 4, no.1 (2019): 167-181. magiran.com/p2012656
ساره قاسمی، محمدرضا سبزعلیان، محمد حسین اهتمام، قدرتاللهسعیدی، (1398). 'ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین گونه ای و چند ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی'، مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4(1)، صص.167-181. magiran.com/p2012656
Sareh Ghasemi, Mohammad Reza Sabzalian , Mohammad Hossein Ehtemam, Ghodratollah Saeidi, (2019). 'Evaluation of drought tolerance in an interspecific hybrid and some genotypes of safflower using drought resistance indices', Journal of Applied Crop Breeding, 4(1), pp.167-181. magiran.com/p2012656
ساره قاسمی؛ محمدرضا سبزعلیان؛ محمد حسین اهتمام؛ قدرتاللهسعیدی. "ارزیابی تحمل خشکی هیبرید بین گونه ای و چند ژنوتیپ گلرنگ با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی". مجله به نژادی گیاهان زراعی و باغی، 4 ،1 ، 1398، 167-181. magiran.com/p2012656
Sareh Ghasemi; Mohammad Reza Sabzalian ; Mohammad Hossein Ehtemam; Ghodratollah Saeidi. "Evaluation of drought tolerance in an interspecific hybrid and some genotypes of safflower using drought resistance indices", Journal of Applied Crop Breeding, 4, 1, 2019, 167-181. magiran.com/p2012656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال