ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد کرمانی، عباس یوسفی، سعید کارگذار، زهرا طیرانی نجاران، سحر ملازاده بیدختی، محمد هادی موید، (1398). بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (HA/βTCP)، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، 13-25. magiran.com/p2012984
Farzad Kermani , Abbas Yosefi, Saeed Kargozar, Zahra Tirani Najaran, Sahar Molazadeh Vidoskhti, Mohammad Hadi Moed, (2019). Synthesis of nano HA/βTCP mesoporous particles using a simple modification in granulation method in PVA/ Oil and investigation of biological response, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), 13-25. magiran.com/p2012984
فرزاد کرمانی، عباس یوسفی، سعید کارگذار، زهرا طیرانی نجاران، سحر ملازاده بیدختی، محمد هادی موید، بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (HA/βTCP). نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1398؛ 8(1): 13-25. magiran.com/p2012984
Farzad Kermani , Abbas Yosefi, Saeed Kargozar, Zahra Tirani Najaran, Sahar Molazadeh Vidoskhti, Mohammad Hadi Moed, Synthesis of nano HA/βTCP mesoporous particles using a simple modification in granulation method in PVA/ Oil and investigation of biological response, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2019; 8(1): 13-25. magiran.com/p2012984
فرزاد کرمانی، عباس یوسفی، سعید کارگذار، زهرا طیرانی نجاران، سحر ملازاده بیدختی، محمد هادی موید، "بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (HA/βTCP)"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 8، شماره 1 (1398): 13-25. magiran.com/p2012984
Farzad Kermani , Abbas Yosefi, Saeed Kargozar, Zahra Tirani Najaran, Sahar Molazadeh Vidoskhti, Mohammad Hadi Moed, "Synthesis of nano HA/βTCP mesoporous particles using a simple modification in granulation method in PVA/ Oil and investigation of biological response", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 8, no.1 (2019): 13-25. magiran.com/p2012984
فرزاد کرمانی، عباس یوسفی، سعید کارگذار، زهرا طیرانی نجاران، سحر ملازاده بیدختی، محمد هادی موید، (1398). 'بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (HA/βTCP)'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، صص.13-25. magiran.com/p2012984
Farzad Kermani , Abbas Yosefi, Saeed Kargozar, Zahra Tirani Najaran, Sahar Molazadeh Vidoskhti, Mohammad Hadi Moed, (2019). 'Synthesis of nano HA/βTCP mesoporous particles using a simple modification in granulation method in PVA/ Oil and investigation of biological response', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), pp.13-25. magiran.com/p2012984
فرزاد کرمانی؛ عباس یوسفی؛ سعید کارگذار؛ زهرا طیرانی نجاران؛ سحر ملازاده بیدختی؛ محمد هادی موید. "بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (HA/βTCP)". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8 ،1 ، 1398، 13-25. magiran.com/p2012984
Farzad Kermani ; Abbas Yosefi; Saeed Kargozar; Zahra Tirani Najaran; Sahar Molazadeh Vidoskhti; Mohammad Hadi Moed. "Synthesis of nano HA/βTCP mesoporous particles using a simple modification in granulation method in PVA/ Oil and investigation of biological response", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8, 1, 2019, 13-25. magiran.com/p2012984
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال