ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پدرام ناصحی، مجتبی ساعی مقدم، محمد فانی خشتی، (1398). ساخت فیلترهای کامپوزیت سرامیکی با محتوای نانوذرات تیتانیوم اکسید و کربن فعال برای تصفیه آب دریا، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، 37-49. magiran.com/p2012986
Pedram Nasehi, Mojtaba Saee Moghadam , Mohammad Fani Kheshti, (2019). Preparation of Ceramic Composite Filter with Titanium Oxide Nanoparticles and Active Carbon Content for Treatment of Sea Water, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), 37-49. magiran.com/p2012986
پدرام ناصحی، مجتبی ساعی مقدم، محمد فانی خشتی، ساخت فیلترهای کامپوزیت سرامیکی با محتوای نانوذرات تیتانیوم اکسید و کربن فعال برای تصفیه آب دریا. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1398؛ 8(1): 37-49. magiran.com/p2012986
Pedram Nasehi, Mojtaba Saee Moghadam , Mohammad Fani Kheshti, Preparation of Ceramic Composite Filter with Titanium Oxide Nanoparticles and Active Carbon Content for Treatment of Sea Water, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2019; 8(1): 37-49. magiran.com/p2012986
پدرام ناصحی، مجتبی ساعی مقدم، محمد فانی خشتی، "ساخت فیلترهای کامپوزیت سرامیکی با محتوای نانوذرات تیتانیوم اکسید و کربن فعال برای تصفیه آب دریا"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 8، شماره 1 (1398): 37-49. magiran.com/p2012986
Pedram Nasehi, Mojtaba Saee Moghadam , Mohammad Fani Kheshti, "Preparation of Ceramic Composite Filter with Titanium Oxide Nanoparticles and Active Carbon Content for Treatment of Sea Water", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 8, no.1 (2019): 37-49. magiran.com/p2012986
پدرام ناصحی، مجتبی ساعی مقدم، محمد فانی خشتی، (1398). 'ساخت فیلترهای کامپوزیت سرامیکی با محتوای نانوذرات تیتانیوم اکسید و کربن فعال برای تصفیه آب دریا'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، صص.37-49. magiran.com/p2012986
Pedram Nasehi, Mojtaba Saee Moghadam , Mohammad Fani Kheshti, (2019). 'Preparation of Ceramic Composite Filter with Titanium Oxide Nanoparticles and Active Carbon Content for Treatment of Sea Water', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), pp.37-49. magiran.com/p2012986
پدرام ناصحی؛ مجتبی ساعی مقدم؛ محمد فانی خشتی. "ساخت فیلترهای کامپوزیت سرامیکی با محتوای نانوذرات تیتانیوم اکسید و کربن فعال برای تصفیه آب دریا". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8 ،1 ، 1398، 37-49. magiran.com/p2012986
Pedram Nasehi; Mojtaba Saee Moghadam ; Mohammad Fani Kheshti. "Preparation of Ceramic Composite Filter with Titanium Oxide Nanoparticles and Active Carbon Content for Treatment of Sea Water", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8, 1, 2019, 37-49. magiran.com/p2012986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال