ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عیوض زاده، چنگیز دهقانیان، هادی عادل خانی، (1398). ایجاد پوشش سرامیکی ZrO2 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و مطالعه تاثیر فازهای مونوکلینیک/تتراگونال بر مقاومت خوردگی پوشش، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، 59-71. magiran.com/p2012988
Alireza Eyvazzadeh, Changiz Dehghanin, Hadi Adel Khani , (2019). Preparation ZrO2 ceramic coating by electrolytic plasma oxidation and study of the effect of monoclinic/tetragonal phases on the corrosion resistance of the coating, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), 59-71. magiran.com/p2012988
علی عیوض زاده، چنگیز دهقانیان، هادی عادل خانی، ایجاد پوشش سرامیکی ZrO2 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و مطالعه تاثیر فازهای مونوکلینیک/تتراگونال بر مقاومت خوردگی پوشش. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1398؛ 8(1): 59-71. magiran.com/p2012988
Alireza Eyvazzadeh, Changiz Dehghanin, Hadi Adel Khani , Preparation ZrO2 ceramic coating by electrolytic plasma oxidation and study of the effect of monoclinic/tetragonal phases on the corrosion resistance of the coating, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2019; 8(1): 59-71. magiran.com/p2012988
علی عیوض زاده، چنگیز دهقانیان، هادی عادل خانی، "ایجاد پوشش سرامیکی ZrO2 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و مطالعه تاثیر فازهای مونوکلینیک/تتراگونال بر مقاومت خوردگی پوشش"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 8، شماره 1 (1398): 59-71. magiran.com/p2012988
Alireza Eyvazzadeh, Changiz Dehghanin, Hadi Adel Khani , "Preparation ZrO2 ceramic coating by electrolytic plasma oxidation and study of the effect of monoclinic/tetragonal phases on the corrosion resistance of the coating", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 8, no.1 (2019): 59-71. magiran.com/p2012988
علی عیوض زاده، چنگیز دهقانیان، هادی عادل خانی، (1398). 'ایجاد پوشش سرامیکی ZrO2 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و مطالعه تاثیر فازهای مونوکلینیک/تتراگونال بر مقاومت خوردگی پوشش'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، صص.59-71. magiran.com/p2012988
Alireza Eyvazzadeh, Changiz Dehghanin, Hadi Adel Khani , (2019). 'Preparation ZrO2 ceramic coating by electrolytic plasma oxidation and study of the effect of monoclinic/tetragonal phases on the corrosion resistance of the coating', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), pp.59-71. magiran.com/p2012988
علی عیوض زاده؛ چنگیز دهقانیان؛ هادی عادل خانی. "ایجاد پوشش سرامیکی ZrO2 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی و مطالعه تاثیر فازهای مونوکلینیک/تتراگونال بر مقاومت خوردگی پوشش". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8 ،1 ، 1398، 59-71. magiran.com/p2012988
Alireza Eyvazzadeh; Changiz Dehghanin; Hadi Adel Khani . "Preparation ZrO2 ceramic coating by electrolytic plasma oxidation and study of the effect of monoclinic/tetragonal phases on the corrosion resistance of the coating", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8, 1, 2019, 59-71. magiran.com/p2012988
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال