ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محیا زائرالحسینی، محمد خواجه مهریزی، محسن خواجه امینیان، (1398). ساخت و بررسی خواص رنگی و فیزیکی رنگدانه سرامیکی سیلیکات - تیتانات کبالت به روش سل-ژل، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، 73-82. magiran.com/p2012990
Mahya Zaerolhoseini, Mohammad Khaje Mehrizi , Mohsen Khaje Aminian, (2019). Fabrication and study of color and physical properties for cobalt silicate-titanite ceramic pigment by sol-gel method, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), 73-82. magiran.com/p2012990
محیا زائرالحسینی، محمد خواجه مهریزی، محسن خواجه امینیان، ساخت و بررسی خواص رنگی و فیزیکی رنگدانه سرامیکی سیلیکات - تیتانات کبالت به روش سل-ژل. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1398؛ 8(1): 73-82. magiran.com/p2012990
Mahya Zaerolhoseini, Mohammad Khaje Mehrizi , Mohsen Khaje Aminian, Fabrication and study of color and physical properties for cobalt silicate-titanite ceramic pigment by sol-gel method, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2019; 8(1): 73-82. magiran.com/p2012990
محیا زائرالحسینی، محمد خواجه مهریزی، محسن خواجه امینیان، "ساخت و بررسی خواص رنگی و فیزیکی رنگدانه سرامیکی سیلیکات - تیتانات کبالت به روش سل-ژل"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 8، شماره 1 (1398): 73-82. magiran.com/p2012990
Mahya Zaerolhoseini, Mohammad Khaje Mehrizi , Mohsen Khaje Aminian, "Fabrication and study of color and physical properties for cobalt silicate-titanite ceramic pigment by sol-gel method", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 8, no.1 (2019): 73-82. magiran.com/p2012990
محیا زائرالحسینی، محمد خواجه مهریزی، محسن خواجه امینیان، (1398). 'ساخت و بررسی خواص رنگی و فیزیکی رنگدانه سرامیکی سیلیکات - تیتانات کبالت به روش سل-ژل'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8(1)، صص.73-82. magiran.com/p2012990
Mahya Zaerolhoseini, Mohammad Khaje Mehrizi , Mohsen Khaje Aminian, (2019). 'Fabrication and study of color and physical properties for cobalt silicate-titanite ceramic pigment by sol-gel method', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8(1), pp.73-82. magiran.com/p2012990
محیا زائرالحسینی؛ محمد خواجه مهریزی؛ محسن خواجه امینیان. "ساخت و بررسی خواص رنگی و فیزیکی رنگدانه سرامیکی سیلیکات - تیتانات کبالت به روش سل-ژل". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 8 ،1 ، 1398، 73-82. magiran.com/p2012990
Mahya Zaerolhoseini; Mohammad Khaje Mehrizi ; Mohsen Khaje Aminian. "Fabrication and study of color and physical properties for cobalt silicate-titanite ceramic pigment by sol-gel method", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 8, 1, 2019, 73-82. magiran.com/p2012990
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال