ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رودباری، خدیجه نصیری، (1398). بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(1)، 105-110. magiran.com/p2013084
Zahra Rodbari, Khadijeh Nasiri , (2019). Study of Genetic diversity and selection effect on ribosomal RNA and transfer RNA genes in the mitochondrial genome of one humped camel and two-humped camel, Journal of Animal Environment, 11(1), 105-110. magiran.com/p2013084
زهرا رودباری، خدیجه نصیری، بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(1): 105-110. magiran.com/p2013084
Zahra Rodbari, Khadijeh Nasiri , Study of Genetic diversity and selection effect on ribosomal RNA and transfer RNA genes in the mitochondrial genome of one humped camel and two-humped camel, Journal of Animal Environment, 2019; 11(1): 105-110. magiran.com/p2013084
زهرا رودباری، خدیجه نصیری، "بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 1 (1398): 105-110. magiran.com/p2013084
Zahra Rodbari, Khadijeh Nasiri , "Study of Genetic diversity and selection effect on ribosomal RNA and transfer RNA genes in the mitochondrial genome of one humped camel and two-humped camel", Journal of Animal Environment 11, no.1 (2019): 105-110. magiran.com/p2013084
زهرا رودباری، خدیجه نصیری، (1398). 'بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(1)، صص.105-110. magiran.com/p2013084
Zahra Rodbari, Khadijeh Nasiri , (2019). 'Study of Genetic diversity and selection effect on ribosomal RNA and transfer RNA genes in the mitochondrial genome of one humped camel and two-humped camel', Journal of Animal Environment, 11(1), pp.105-110. magiran.com/p2013084
زهرا رودباری؛ خدیجه نصیری. "بررسی تنوع ژنتیکی و اثر انتخاب ژن های RNA ریبوزومی و ناقل در ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دو کوهانه". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،1 ، 1398، 105-110. magiran.com/p2013084
Zahra Rodbari; Khadijeh Nasiri . "Study of Genetic diversity and selection effect on ribosomal RNA and transfer RNA genes in the mitochondrial genome of one humped camel and two-humped camel", Journal of Animal Environment, 11, 1, 2019, 105-110. magiran.com/p2013084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال