ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروغ محمدی، مهرزاد مصباح، محمدحسین راضی جلالی، عباس جلودار، (1398). بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(1)، 151-160. magiran.com/p2013091
Forough Mohammadi , Mehrzad Mesbah, Mohammadhossein Razijalali, Abbas Jolodar, (2019). Morphological survey of the helminth parasites in the abdominal cavity and eyes of Mesopotamichthys sharpeyi and Brbus grypus from shadegan wetland of khuzestan province, Journal of Animal Environment, 11(1), 151-160. magiran.com/p2013091
فروغ محمدی، مهرزاد مصباح، محمدحسین راضی جلالی، عباس جلودار، بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(1): 151-160. magiran.com/p2013091
Forough Mohammadi , Mehrzad Mesbah, Mohammadhossein Razijalali, Abbas Jolodar, Morphological survey of the helminth parasites in the abdominal cavity and eyes of Mesopotamichthys sharpeyi and Brbus grypus from shadegan wetland of khuzestan province, Journal of Animal Environment, 2019; 11(1): 151-160. magiran.com/p2013091
فروغ محمدی، مهرزاد مصباح، محمدحسین راضی جلالی، عباس جلودار، "بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 1 (1398): 151-160. magiran.com/p2013091
Forough Mohammadi , Mehrzad Mesbah, Mohammadhossein Razijalali, Abbas Jolodar, "Morphological survey of the helminth parasites in the abdominal cavity and eyes of Mesopotamichthys sharpeyi and Brbus grypus from shadegan wetland of khuzestan province", Journal of Animal Environment 11, no.1 (2019): 151-160. magiran.com/p2013091
فروغ محمدی، مهرزاد مصباح، محمدحسین راضی جلالی، عباس جلودار، (1398). 'بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(1)، صص.151-160. magiran.com/p2013091
Forough Mohammadi , Mehrzad Mesbah, Mohammadhossein Razijalali, Abbas Jolodar, (2019). 'Morphological survey of the helminth parasites in the abdominal cavity and eyes of Mesopotamichthys sharpeyi and Brbus grypus from shadegan wetland of khuzestan province', Journal of Animal Environment, 11(1), pp.151-160. magiran.com/p2013091
فروغ محمدی؛ مهرزاد مصباح؛ محمدحسین راضی جلالی؛ عباس جلودار. "بررسی مورفولوژیکی آلودگی های کرمی حفره شکمی، دستگاه گوارش و چشم ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) و شیربت (Barbus grypus) تالاب شادگان استان خوزستان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،1 ، 1398، 151-160. magiran.com/p2013091
Forough Mohammadi ; Mehrzad Mesbah; Mohammadhossein Razijalali; Abbas Jolodar. "Morphological survey of the helminth parasites in the abdominal cavity and eyes of Mesopotamichthys sharpeyi and Brbus grypus from shadegan wetland of khuzestan province", Journal of Animal Environment, 11, 1, 2019, 151-160. magiran.com/p2013091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال