ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، (1398). بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(1)، 265-272. magiran.com/p2013107
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, (2019). Survey on qualitative changes of minced Silver carp stored at superchilling in Modified Atmosphere and typical packaging, Journal of Animal Environment, 11(1), 265-272. magiran.com/p2013107
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(1): 265-272. magiran.com/p2013107
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, Survey on qualitative changes of minced Silver carp stored at superchilling in Modified Atmosphere and typical packaging, Journal of Animal Environment, 2019; 11(1): 265-272. magiran.com/p2013107
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، "بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 1 (1398): 265-272. magiran.com/p2013107
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, "Survey on qualitative changes of minced Silver carp stored at superchilling in Modified Atmosphere and typical packaging", Journal of Animal Environment 11, no.1 (2019): 265-272. magiran.com/p2013107
سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی، علی اصغر خانی پور، (1398). 'بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(1)، صص.265-272. magiran.com/p2013107
Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi , Ali Asghar Khanipour, (2019). 'Survey on qualitative changes of minced Silver carp stored at superchilling in Modified Atmosphere and typical packaging', Journal of Animal Environment, 11(1), pp.265-272. magiran.com/p2013107
سعیده مرادی نژاد؛ سیدجواد ابوالقاسمی؛ علی اصغر خانی پور. "بررسی تغییرات کیفی گوشت چرخ کرده ماهی کپور نقره ای (Hpophthalmichthys molitrix) در دمای فوق سرما (Superchilling) در بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و معمولی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،1 ، 1398، 265-272. magiran.com/p2013107
Saiidae Moradinezhad; Seyedjavad Abolghasemi ; Ali Asghar Khanipour. "Survey on qualitative changes of minced Silver carp stored at superchilling in Modified Atmosphere and typical packaging", Journal of Animal Environment, 11, 1, 2019, 265-272. magiran.com/p2013107
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال