ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Shahrok khoshsirat , Hojjat Allah Abbaszadeh, Maryam Sadat Khoramgah, Shahram Darabi, Navid Ahmady Roozbahani, Behnaz Ahrabi, Maryam bahrami, saeed vafaei, nezhad, Foozhan Tahmasebinia, mahnaz poorhassan, (2019). Protective effect of Photobiomodulation Therapy and Bone Marrow Stromal Stem Cells Conditioned Media on Pheochromocytoma Cell Line 12 Against Oxidative Stress Induced by Hydrogen Peroxide, Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(3), 163-170. magiran.com/p2013151
Shahrok khoshsirat , Hojjat Allah Abbaszadeh, Maryam Sadat Khoramgah, Shahram Darabi, Navid Ahmady Roozbahani, Behnaz Ahrabi, Maryam bahrami, saeed vafaei, nezhad, Foozhan Tahmasebinia, mahnaz poorhassan, Protective effect of Photobiomodulation Therapy and Bone Marrow Stromal Stem Cells Conditioned Media on Pheochromocytoma Cell Line 12 Against Oxidative Stress Induced by Hydrogen Peroxide, Journal of Lasers in Medical Sciences, 2019; 10(3): 163-170. magiran.com/p2013151
Shahrok khoshsirat , Hojjat Allah Abbaszadeh, Maryam Sadat Khoramgah, Shahram Darabi, Navid Ahmady Roozbahani, Behnaz Ahrabi, Maryam bahrami, saeed vafaei, nezhad, Foozhan Tahmasebinia, mahnaz poorhassan, "Protective effect of Photobiomodulation Therapy and Bone Marrow Stromal Stem Cells Conditioned Media on Pheochromocytoma Cell Line 12 Against Oxidative Stress Induced by Hydrogen Peroxide", Journal of Lasers in Medical Sciences 10, no.3 (2019): 163-170. magiran.com/p2013151
Shahrok khoshsirat , Hojjat Allah Abbaszadeh, Maryam Sadat Khoramgah, Shahram Darabi, Navid Ahmady Roozbahani, Behnaz Ahrabi, Maryam bahrami, saeed vafaei, nezhad, Foozhan Tahmasebinia, mahnaz poorhassan, (2019). 'Protective effect of Photobiomodulation Therapy and Bone Marrow Stromal Stem Cells Conditioned Media on Pheochromocytoma Cell Line 12 Against Oxidative Stress Induced by Hydrogen Peroxide', Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(3), pp.163-170. magiran.com/p2013151
Shahrok khoshsirat ; Hojjat Allah Abbaszadeh; Maryam Sadat Khoramgah; Shahram Darabi; Navid Ahmady Roozbahani; Behnaz Ahrabi; Maryam bahrami; saeed vafaei; nezhad; Foozhan Tahmasebinia; mahnaz poorhassan. "Protective effect of Photobiomodulation Therapy and Bone Marrow Stromal Stem Cells Conditioned Media on Pheochromocytoma Cell Line 12 Against Oxidative Stress Induced by Hydrogen Peroxide", Journal of Lasers in Medical Sciences, 10, 3, 2019, 163-170. magiran.com/p2013151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال