ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Farzad Allameh , Mohammadreza Razzaghi, Morteza Fallah karkan, Behnam Hosseini, Ali Tayyebi azar, Amir Hossein Rahavian, Arash Ranjbar, Saleh Ghiasy, (2019). Comparison of Stone Retrieval Basket, Stone Cone and Holmium Laser: Which One Is Better in Retropulsion and Stone-Free Status for Patients with Upper Ureteral Calculi?, Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(3), 179-184. magiran.com/p2013153
Farzad Allameh , Mohammadreza Razzaghi, Morteza Fallah karkan, Behnam Hosseini, Ali Tayyebi azar, Amir Hossein Rahavian, Arash Ranjbar, Saleh Ghiasy, Comparison of Stone Retrieval Basket, Stone Cone and Holmium Laser: Which One Is Better in Retropulsion and Stone-Free Status for Patients with Upper Ureteral Calculi?, Journal of Lasers in Medical Sciences, 2019; 10(3): 179-184. magiran.com/p2013153
Farzad Allameh , Mohammadreza Razzaghi, Morteza Fallah karkan, Behnam Hosseini, Ali Tayyebi azar, Amir Hossein Rahavian, Arash Ranjbar, Saleh Ghiasy, "Comparison of Stone Retrieval Basket, Stone Cone and Holmium Laser: Which One Is Better in Retropulsion and Stone-Free Status for Patients with Upper Ureteral Calculi?", Journal of Lasers in Medical Sciences 10, no.3 (2019): 179-184. magiran.com/p2013153
Farzad Allameh , Mohammadreza Razzaghi, Morteza Fallah karkan, Behnam Hosseini, Ali Tayyebi azar, Amir Hossein Rahavian, Arash Ranjbar, Saleh Ghiasy, (2019). 'Comparison of Stone Retrieval Basket, Stone Cone and Holmium Laser: Which One Is Better in Retropulsion and Stone-Free Status for Patients with Upper Ureteral Calculi?', Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(3), pp.179-184. magiran.com/p2013153
Farzad Allameh ; Mohammadreza Razzaghi; Morteza Fallah karkan; Behnam Hosseini; Ali Tayyebi azar; Amir Hossein Rahavian; Arash Ranjbar; Saleh Ghiasy. "Comparison of Stone Retrieval Basket, Stone Cone and Holmium Laser: Which One Is Better in Retropulsion and Stone-Free Status for Patients with Upper Ureteral Calculi?", Journal of Lasers in Medical Sciences, 10, 3, 2019, 179-184. magiran.com/p2013153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال