ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی وجدان حسن کیاده، محمد رکوعی، غلامرضا داشاب، احمدرضا سیدعلیان، هادی فرجی آروق، (1398). برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت بقاء در گوسفند زندی، مجله تولیدات دامی، 21(2)، 181-192. magiran.com/p2013197
Ali Vojdan Hassan Kiyadeh, Mohammad Rokouei , Gholam Reza Dashab, Ahmad Reza Seyedalian, Hadi Faraji, Arough, (2019). Estimation of non-genetic and genetic effects for survival trait in Zandi sheep, Journal of Animal Productions, 21(2), 181-192. magiran.com/p2013197
علی وجدان حسن کیاده، محمد رکوعی، غلامرضا داشاب، احمدرضا سیدعلیان، هادی فرجی آروق، برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت بقاء در گوسفند زندی. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(2): 181-192. magiran.com/p2013197
Ali Vojdan Hassan Kiyadeh, Mohammad Rokouei , Gholam Reza Dashab, Ahmad Reza Seyedalian, Hadi Faraji, Arough, Estimation of non-genetic and genetic effects for survival trait in Zandi sheep, Journal of Animal Productions, 2019; 21(2): 181-192. magiran.com/p2013197
علی وجدان حسن کیاده، محمد رکوعی، غلامرضا داشاب، احمدرضا سیدعلیان، هادی فرجی آروق، "برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت بقاء در گوسفند زندی"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 2 (1398): 181-192. magiran.com/p2013197
Ali Vojdan Hassan Kiyadeh, Mohammad Rokouei , Gholam Reza Dashab, Ahmad Reza Seyedalian, Hadi Faraji, Arough, "Estimation of non-genetic and genetic effects for survival trait in Zandi sheep", Journal of Animal Productions 21, no.2 (2019): 181-192. magiran.com/p2013197
علی وجدان حسن کیاده، محمد رکوعی، غلامرضا داشاب، احمدرضا سیدعلیان، هادی فرجی آروق، (1398). 'برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت بقاء در گوسفند زندی'، مجله تولیدات دامی، 21(2)، صص.181-192. magiran.com/p2013197
Ali Vojdan Hassan Kiyadeh, Mohammad Rokouei , Gholam Reza Dashab, Ahmad Reza Seyedalian, Hadi Faraji, Arough, (2019). 'Estimation of non-genetic and genetic effects for survival trait in Zandi sheep', Journal of Animal Productions, 21(2), pp.181-192. magiran.com/p2013197
علی وجدان حسن کیاده؛ محمد رکوعی؛ غلامرضا داشاب؛ احمدرضا سیدعلیان؛ هادی فرجی آروق. "برآورد عوامل غیر ژنتیکی و ژنتیکی موثر بر صفت بقاء در گوسفند زندی". مجله تولیدات دامی، 21 ،2 ، 1398، 181-192. magiran.com/p2013197
Ali Vojdan Hassan Kiyadeh; Mohammad Rokouei ; Gholam Reza Dashab; Ahmad Reza Seyedalian; Hadi Faraji; Arough. "Estimation of non-genetic and genetic effects for survival trait in Zandi sheep", Journal of Animal Productions, 21, 2, 2019, 181-192. magiran.com/p2013197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال