ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی لطفی، فرید شریعتمداری، حامد احمدی، محسن شرفی، (1398). پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیائی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه، مجله تولیدات دامی، 21(2)، 223-232. magiran.com/p2013200
Mostafa Lotfy, Farid Shariatmadari , Hamed Ahmadi, Mohsen Sharafi, (2019). Prediction of nitrogen-corrected true metabolizable energy based on chemical composition in various wheat bran samples using multiple linear regression, Journal of Animal Productions, 21(2), 223-232. magiran.com/p2013200
مصطفی لطفی، فرید شریعتمداری، حامد احمدی، محسن شرفی، پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیائی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(2): 223-232. magiran.com/p2013200
Mostafa Lotfy, Farid Shariatmadari , Hamed Ahmadi, Mohsen Sharafi, Prediction of nitrogen-corrected true metabolizable energy based on chemical composition in various wheat bran samples using multiple linear regression, Journal of Animal Productions, 2019; 21(2): 223-232. magiran.com/p2013200
مصطفی لطفی، فرید شریعتمداری، حامد احمدی، محسن شرفی، "پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیائی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 2 (1398): 223-232. magiran.com/p2013200
Mostafa Lotfy, Farid Shariatmadari , Hamed Ahmadi, Mohsen Sharafi, "Prediction of nitrogen-corrected true metabolizable energy based on chemical composition in various wheat bran samples using multiple linear regression", Journal of Animal Productions 21, no.2 (2019): 223-232. magiran.com/p2013200
مصطفی لطفی، فرید شریعتمداری، حامد احمدی، محسن شرفی، (1398). 'پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیائی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه'، مجله تولیدات دامی، 21(2)، صص.223-232. magiran.com/p2013200
Mostafa Lotfy, Farid Shariatmadari , Hamed Ahmadi, Mohsen Sharafi, (2019). 'Prediction of nitrogen-corrected true metabolizable energy based on chemical composition in various wheat bran samples using multiple linear regression', Journal of Animal Productions, 21(2), pp.223-232. magiran.com/p2013200
مصطفی لطفی؛ فرید شریعتمداری؛ حامد احمدی؛ محسن شرفی. "پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیائی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه". مجله تولیدات دامی، 21 ،2 ، 1398، 223-232. magiran.com/p2013200
Mostafa Lotfy; Farid Shariatmadari ; Hamed Ahmadi; Mohsen Sharafi. "Prediction of nitrogen-corrected true metabolizable energy based on chemical composition in various wheat bran samples using multiple linear regression", Journal of Animal Productions, 21, 2, 2019, 223-232. magiran.com/p2013200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال