ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رزاق نیا، برهان شکراللهی، (1398). موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در بافت جفت گاو، مجله تولیدات دامی، 21(2)، 301-308. magiran.com/p2013206
Mohammad Razagh Nia, Borhan Shokrollahi , (2019). Immunohistochemical localization of Ghrelin in Cow Placenta Tissue, Journal of Animal Productions, 21(2), 301-308. magiran.com/p2013206
محمد رزاق نیا، برهان شکراللهی، موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در بافت جفت گاو. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(2): 301-308. magiran.com/p2013206
Mohammad Razagh Nia, Borhan Shokrollahi , Immunohistochemical localization of Ghrelin in Cow Placenta Tissue, Journal of Animal Productions, 2019; 21(2): 301-308. magiran.com/p2013206
محمد رزاق نیا، برهان شکراللهی، "موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در بافت جفت گاو"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 2 (1398): 301-308. magiran.com/p2013206
Mohammad Razagh Nia, Borhan Shokrollahi , "Immunohistochemical localization of Ghrelin in Cow Placenta Tissue", Journal of Animal Productions 21, no.2 (2019): 301-308. magiran.com/p2013206
محمد رزاق نیا، برهان شکراللهی، (1398). 'موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در بافت جفت گاو'، مجله تولیدات دامی، 21(2)، صص.301-308. magiran.com/p2013206
Mohammad Razagh Nia, Borhan Shokrollahi , (2019). 'Immunohistochemical localization of Ghrelin in Cow Placenta Tissue', Journal of Animal Productions, 21(2), pp.301-308. magiran.com/p2013206
محمد رزاق نیا؛ برهان شکراللهی. "موقعیت یابی ایمونوهیستوشیمیایی گرلین در بافت جفت گاو". مجله تولیدات دامی، 21 ،2 ، 1398، 301-308. magiran.com/p2013206
Mohammad Razagh Nia; Borhan Shokrollahi . "Immunohistochemical localization of Ghrelin in Cow Placenta Tissue", Journal of Animal Productions, 21, 2, 2019, 301-308. magiran.com/p2013206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال