ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود حبیبی مهر، علی عابدینی ، (1396). سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی، فرعی و جزیی رخساره های بوکسیتی: مطالعه موردی از نهشته قازانجه، جنوب خاور مهاباد، شمال باختر ایران، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، 253-272. magiran.com/p2013239
Masoud Habibi Mehr, Ali Abedini , (2017). Petrography and geochemistry of major, minor, and trace elements of bauxitic facies: A case study from Gazanjeh deposit, southeast of Mahabad, NW Iran, Sedimentray Facies, 10(2), 253-272. magiran.com/p2013239
مسعود حبیبی مهر، علی عابدینی ، سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی، فرعی و جزیی رخساره های بوکسیتی: مطالعه موردی از نهشته قازانجه، جنوب خاور مهاباد، شمال باختر ایران. نشریه رخساره های رسوبی، 1396؛ 10(2): 253-272. magiran.com/p2013239
Masoud Habibi Mehr, Ali Abedini , Petrography and geochemistry of major, minor, and trace elements of bauxitic facies: A case study from Gazanjeh deposit, southeast of Mahabad, NW Iran, Sedimentray Facies, 2017; 10(2): 253-272. magiran.com/p2013239
مسعود حبیبی مهر، علی عابدینی ، "سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی، فرعی و جزیی رخساره های بوکسیتی: مطالعه موردی از نهشته قازانجه، جنوب خاور مهاباد، شمال باختر ایران"، نشریه رخساره های رسوبی 10، شماره 2 (1396): 253-272. magiran.com/p2013239
Masoud Habibi Mehr, Ali Abedini , "Petrography and geochemistry of major, minor, and trace elements of bauxitic facies: A case study from Gazanjeh deposit, southeast of Mahabad, NW Iran", Sedimentray Facies 10, no.2 (2017): 253-272. magiran.com/p2013239
مسعود حبیبی مهر، علی عابدینی ، (1396). 'سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی، فرعی و جزیی رخساره های بوکسیتی: مطالعه موردی از نهشته قازانجه، جنوب خاور مهاباد، شمال باختر ایران'، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، صص.253-272. magiran.com/p2013239
Masoud Habibi Mehr, Ali Abedini , (2017). 'Petrography and geochemistry of major, minor, and trace elements of bauxitic facies: A case study from Gazanjeh deposit, southeast of Mahabad, NW Iran', Sedimentray Facies, 10(2), pp.253-272. magiran.com/p2013239
مسعود حبیبی مهر؛ علی عابدینی . "سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی، فرعی و جزیی رخساره های بوکسیتی: مطالعه موردی از نهشته قازانجه، جنوب خاور مهاباد، شمال باختر ایران". نشریه رخساره های رسوبی، 10 ،2 ، 1396، 253-272. magiran.com/p2013239
Masoud Habibi Mehr; Ali Abedini . "Petrography and geochemistry of major, minor, and trace elements of bauxitic facies: A case study from Gazanjeh deposit, southeast of Mahabad, NW Iran", Sedimentray Facies, 10, 2, 2017, 253-272. magiran.com/p2013239
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال