ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ربابه امانی، عباس قادری، لیدا خدادادی، فاطمه هادوی ، (1396). زیست چینه نگاری سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالود بر اساس نانوفسیل های آهکی، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، 193-214. magiran.com/p2013244
Robabeh Amani, Abbas Ghaderi, Lida Khodadadi, Fatemeh Hadavi , (2017). Biostratigraphy of the Chamanbid Formation in Ghoroneh section at the Binalud Mountains based on Calcareous Nannofossils, Sedimentray Facies, 10(2), 193-214. magiran.com/p2013244
ربابه امانی، عباس قادری، لیدا خدادادی، فاطمه هادوی ، زیست چینه نگاری سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالود بر اساس نانوفسیل های آهکی. نشریه رخساره های رسوبی، 1396؛ 10(2): 193-214. magiran.com/p2013244
Robabeh Amani, Abbas Ghaderi, Lida Khodadadi, Fatemeh Hadavi , Biostratigraphy of the Chamanbid Formation in Ghoroneh section at the Binalud Mountains based on Calcareous Nannofossils, Sedimentray Facies, 2017; 10(2): 193-214. magiran.com/p2013244
ربابه امانی، عباس قادری، لیدا خدادادی، فاطمه هادوی ، "زیست چینه نگاری سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالود بر اساس نانوفسیل های آهکی"، نشریه رخساره های رسوبی 10، شماره 2 (1396): 193-214. magiran.com/p2013244
Robabeh Amani, Abbas Ghaderi, Lida Khodadadi, Fatemeh Hadavi , "Biostratigraphy of the Chamanbid Formation in Ghoroneh section at the Binalud Mountains based on Calcareous Nannofossils", Sedimentray Facies 10, no.2 (2017): 193-214. magiran.com/p2013244
ربابه امانی، عباس قادری، لیدا خدادادی، فاطمه هادوی ، (1396). 'زیست چینه نگاری سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالود بر اساس نانوفسیل های آهکی'، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، صص.193-214. magiran.com/p2013244
Robabeh Amani, Abbas Ghaderi, Lida Khodadadi, Fatemeh Hadavi , (2017). 'Biostratigraphy of the Chamanbid Formation in Ghoroneh section at the Binalud Mountains based on Calcareous Nannofossils', Sedimentray Facies, 10(2), pp.193-214. magiran.com/p2013244
ربابه امانی؛ عباس قادری؛ لیدا خدادادی؛ فاطمه هادوی . "زیست چینه نگاری سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوه های بینالود بر اساس نانوفسیل های آهکی". نشریه رخساره های رسوبی، 10 ،2 ، 1396، 193-214. magiran.com/p2013244
Robabeh Amani; Abbas Ghaderi; Lida Khodadadi; Fatemeh Hadavi . "Biostratigraphy of the Chamanbid Formation in Ghoroneh section at the Binalud Mountains based on Calcareous Nannofossils", Sedimentray Facies, 10, 2, 2017, 193-214. magiran.com/p2013244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال