ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه امیدوار، حسین وزیری مقدم، هرمز قلاوند، امرالله صفری ، (1396). زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی کامپانین مایستریشتین زیرین ناحیه نصیر کندی در بخش جنوبی حوضه رسوبی مغان، شمال غرب ایران، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، 213-234. magiran.com/p2013250
Mahboobeh Omidvar, Hossein Vaziri, Moghaddam, Hormoz Ghalavand, Amrollah Safari , (2017). Biostratigraphy, microfacies and depositional environment of the Campanian-Lower Maastrichtian sequences in the Nasir Kandi area in southern part of the Moghan sedimentary basin, NW Iran, Sedimentray Facies, 10(2), 213-234. magiran.com/p2013250
محبوبه امیدوار، حسین وزیری مقدم، هرمز قلاوند، امرالله صفری ، زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی کامپانین مایستریشتین زیرین ناحیه نصیر کندی در بخش جنوبی حوضه رسوبی مغان، شمال غرب ایران. نشریه رخساره های رسوبی، 1396؛ 10(2): 213-234. magiran.com/p2013250
Mahboobeh Omidvar, Hossein Vaziri, Moghaddam, Hormoz Ghalavand, Amrollah Safari , Biostratigraphy, microfacies and depositional environment of the Campanian-Lower Maastrichtian sequences in the Nasir Kandi area in southern part of the Moghan sedimentary basin, NW Iran, Sedimentray Facies, 2017; 10(2): 213-234. magiran.com/p2013250
محبوبه امیدوار، حسین وزیری مقدم، هرمز قلاوند، امرالله صفری ، "زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی کامپانین مایستریشتین زیرین ناحیه نصیر کندی در بخش جنوبی حوضه رسوبی مغان، شمال غرب ایران"، نشریه رخساره های رسوبی 10، شماره 2 (1396): 213-234. magiran.com/p2013250
Mahboobeh Omidvar, Hossein Vaziri, Moghaddam, Hormoz Ghalavand, Amrollah Safari , "Biostratigraphy, microfacies and depositional environment of the Campanian-Lower Maastrichtian sequences in the Nasir Kandi area in southern part of the Moghan sedimentary basin, NW Iran", Sedimentray Facies 10, no.2 (2017): 213-234. magiran.com/p2013250
محبوبه امیدوار، حسین وزیری مقدم، هرمز قلاوند، امرالله صفری ، (1396). 'زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی کامپانین مایستریشتین زیرین ناحیه نصیر کندی در بخش جنوبی حوضه رسوبی مغان، شمال غرب ایران'، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، صص.213-234. magiran.com/p2013250
Mahboobeh Omidvar, Hossein Vaziri, Moghaddam, Hormoz Ghalavand, Amrollah Safari , (2017). 'Biostratigraphy, microfacies and depositional environment of the Campanian-Lower Maastrichtian sequences in the Nasir Kandi area in southern part of the Moghan sedimentary basin, NW Iran', Sedimentray Facies, 10(2), pp.213-234. magiran.com/p2013250
محبوبه امیدوار؛ حسین وزیری مقدم؛ هرمز قلاوند؛ امرالله صفری . "زیست چینه نگاری، ریزرخساره ها و محیط رسوبی توالی کامپانین مایستریشتین زیرین ناحیه نصیر کندی در بخش جنوبی حوضه رسوبی مغان، شمال غرب ایران". نشریه رخساره های رسوبی، 10 ،2 ، 1396، 213-234. magiran.com/p2013250
Mahboobeh Omidvar; Hossein Vaziri; Moghaddam; Hormoz Ghalavand; Amrollah Safari . "Biostratigraphy, microfacies and depositional environment of the Campanian-Lower Maastrichtian sequences in the Nasir Kandi area in southern part of the Moghan sedimentary basin, NW Iran", Sedimentray Facies, 10, 2, 2017, 213-234. magiran.com/p2013250
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال