ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رحمانی، سید رضا موسوی حرمی ، مهران آرین، (1396). بررسی کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی بر اساس مطالعه واحدهای جریانی هیدرولیکی و گونه های سنگی و ارتباط آن با ویژگی های بافتی و دیاژنتیکی رخساره های رسوبی، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، 273-290. magiran.com/p2013251
Mohammad Reza Rahmani, Seyed Reza Mousavi Harami , Mehran Arian, (2017). Review on reservoir quality of Dariyan formation in South Pars field, based on hydraulic flow units and rock types study and its relation to texture and diagenetic specifications of sedimentary facies, Sedimentray Facies, 10(2), 273-290. magiran.com/p2013251
محمدرضا رحمانی، سید رضا موسوی حرمی ، مهران آرین، بررسی کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی بر اساس مطالعه واحدهای جریانی هیدرولیکی و گونه های سنگی و ارتباط آن با ویژگی های بافتی و دیاژنتیکی رخساره های رسوبی. نشریه رخساره های رسوبی، 1396؛ 10(2): 273-290. magiran.com/p2013251
Mohammad Reza Rahmani, Seyed Reza Mousavi Harami , Mehran Arian, Review on reservoir quality of Dariyan formation in South Pars field, based on hydraulic flow units and rock types study and its relation to texture and diagenetic specifications of sedimentary facies, Sedimentray Facies, 2017; 10(2): 273-290. magiran.com/p2013251
محمدرضا رحمانی، سید رضا موسوی حرمی ، مهران آرین، "بررسی کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی بر اساس مطالعه واحدهای جریانی هیدرولیکی و گونه های سنگی و ارتباط آن با ویژگی های بافتی و دیاژنتیکی رخساره های رسوبی"، نشریه رخساره های رسوبی 10، شماره 2 (1396): 273-290. magiran.com/p2013251
Mohammad Reza Rahmani, Seyed Reza Mousavi Harami , Mehran Arian, "Review on reservoir quality of Dariyan formation in South Pars field, based on hydraulic flow units and rock types study and its relation to texture and diagenetic specifications of sedimentary facies", Sedimentray Facies 10, no.2 (2017): 273-290. magiran.com/p2013251
محمدرضا رحمانی، سید رضا موسوی حرمی ، مهران آرین، (1396). 'بررسی کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی بر اساس مطالعه واحدهای جریانی هیدرولیکی و گونه های سنگی و ارتباط آن با ویژگی های بافتی و دیاژنتیکی رخساره های رسوبی'، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، صص.273-290. magiran.com/p2013251
Mohammad Reza Rahmani, Seyed Reza Mousavi Harami , Mehran Arian, (2017). 'Review on reservoir quality of Dariyan formation in South Pars field, based on hydraulic flow units and rock types study and its relation to texture and diagenetic specifications of sedimentary facies', Sedimentray Facies, 10(2), pp.273-290. magiran.com/p2013251
محمدرضا رحمانی؛ سید رضا موسوی حرمی ؛ مهران آرین. "بررسی کیفیت مخزنی سازند داریان در میدان پارس جنوبی بر اساس مطالعه واحدهای جریانی هیدرولیکی و گونه های سنگی و ارتباط آن با ویژگی های بافتی و دیاژنتیکی رخساره های رسوبی". نشریه رخساره های رسوبی، 10 ،2 ، 1396، 273-290. magiran.com/p2013251
Mohammad Reza Rahmani; Seyed Reza Mousavi Harami ; Mehran Arian. "Review on reservoir quality of Dariyan formation in South Pars field, based on hydraulic flow units and rock types study and its relation to texture and diagenetic specifications of sedimentary facies", Sedimentray Facies, 10, 2, 2017, 273-290. magiran.com/p2013251
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال