ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید رضا عجم، حسین محمدزاده ، غلام حسین کرمی، رمضان کاظمی گلیان، (1396). بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، 291-309. magiran.com/p2013252
Hamid Reza Ajam, Hossein Mohammadzadeh , Qolam Hossein Karami, Ramazan Kazemi Gelian, (2017). Investigating of Samalqan aquifer groundwater quality base on underground variations of alluvial and rock facies, Sedimentray Facies, 10(2), 291-309. magiran.com/p2013252
حمید رضا عجم، حسین محمدزاده ، غلام حسین کرمی، رمضان کاظمی گلیان، بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی. نشریه رخساره های رسوبی، 1396؛ 10(2): 291-309. magiran.com/p2013252
Hamid Reza Ajam, Hossein Mohammadzadeh , Qolam Hossein Karami, Ramazan Kazemi Gelian, Investigating of Samalqan aquifer groundwater quality base on underground variations of alluvial and rock facies, Sedimentray Facies, 2017; 10(2): 291-309. magiran.com/p2013252
حمید رضا عجم، حسین محمدزاده ، غلام حسین کرمی، رمضان کاظمی گلیان، "بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی"، نشریه رخساره های رسوبی 10، شماره 2 (1396): 291-309. magiran.com/p2013252
Hamid Reza Ajam, Hossein Mohammadzadeh , Qolam Hossein Karami, Ramazan Kazemi Gelian, "Investigating of Samalqan aquifer groundwater quality base on underground variations of alluvial and rock facies", Sedimentray Facies 10, no.2 (2017): 291-309. magiran.com/p2013252
حمید رضا عجم، حسین محمدزاده ، غلام حسین کرمی، رمضان کاظمی گلیان، (1396). 'بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی'، نشریه رخساره های رسوبی، 10(2)، صص.291-309. magiran.com/p2013252
Hamid Reza Ajam, Hossein Mohammadzadeh , Qolam Hossein Karami, Ramazan Kazemi Gelian, (2017). 'Investigating of Samalqan aquifer groundwater quality base on underground variations of alluvial and rock facies', Sedimentray Facies, 10(2), pp.291-309. magiran.com/p2013252
حمید رضا عجم؛ حسین محمدزاده ؛ غلام حسین کرمی؛ رمضان کاظمی گلیان. "بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان سملقان بر اساس تغییرات تحت الارضی رخساره های آبرفتی و سنگی". نشریه رخساره های رسوبی، 10 ،2 ، 1396، 291-309. magiran.com/p2013252
Hamid Reza Ajam; Hossein Mohammadzadeh ; Qolam Hossein Karami; Ramazan Kazemi Gelian. "Investigating of Samalqan aquifer groundwater quality base on underground variations of alluvial and rock facies", Sedimentray Facies, 10, 2, 2017, 291-309. magiran.com/p2013252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال