ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، (1398). مقایسه تاثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بر سازگاری زوجین، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 7(15)، 125-143. magiran.com/p2013277
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansour Sodani, (2019). A Comparison between the Effect of Positive-Thinking Education Based on Religious Teachings and Family Education through a Cognitive-Behavioral Method on Couples' Compatibility, , 7(15), 125-143. magiran.com/p2013277
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، مقایسه تاثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بر سازگاری زوجین. پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 1398؛ 7(15): 125-143. magiran.com/p2013277
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansour Sodani, A Comparison between the Effect of Positive-Thinking Education Based on Religious Teachings and Family Education through a Cognitive-Behavioral Method on Couples' Compatibility, , 2019; 7(15): 125-143. magiran.com/p2013277
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، "مقایسه تاثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بر سازگاری زوجین"، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده 7، شماره 15 (1398): 125-143. magiran.com/p2013277
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansour Sodani, "A Comparison between the Effect of Positive-Thinking Education Based on Religious Teachings and Family Education through a Cognitive-Behavioral Method on Couples' Compatibility", 7, no.15 (2019): 125-143. magiran.com/p2013277
سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، منصور سودانی، (1398). 'مقایسه تاثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بر سازگاری زوجین'، پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 7(15)، صص.125-143. magiran.com/p2013277
Seyed Morteza Ahmaditabar, Behnam Makvandi , Mansour Sodani, (2019). 'A Comparison between the Effect of Positive-Thinking Education Based on Religious Teachings and Family Education through a Cognitive-Behavioral Method on Couples' Compatibility', , 7(15), pp.125-143. magiran.com/p2013277
سید مرتضی احمدی تبار؛ بهنام مکوندی؛ منصور سودانی. "مقایسه تاثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آموزه های دینی با آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بر سازگاری زوجین". پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، 7 ،15 ، 1398، 125-143. magiran.com/p2013277
Seyed Morteza Ahmaditabar; Behnam Makvandi ; Mansour Sodani. "A Comparison between the Effect of Positive-Thinking Education Based on Religious Teachings and Family Education through a Cognitive-Behavioral Method on Couples' Compatibility", , 7, 15, 2019, 125-143. magiran.com/p2013277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال