ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر اثنی عشری، امیر ساعدموچشی، (1398). زمین میراث (میراث زمین شناختی): تعریف، طبقه بندی و ارزیابی آن به صورت کیفی و عددی، ارتباط آن با مبحث گردشگری با ذکر ظرفیتهای ایران، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 26، 141-155. magiran.com/p2013296
A. Esna, Ashari , A. Saed Mucheshi, (2019). Geoheritage: definition, classification, qualitative and quantitative assessment, its relation with the tourism. Examples from Iran, Journal of New Findings in Applied Geology, 26, 141-155. magiran.com/p2013296
امیر اثنی عشری، امیر ساعدموچشی، زمین میراث (میراث زمین شناختی): تعریف، طبقه بندی و ارزیابی آن به صورت کیفی و عددی، ارتباط آن با مبحث گردشگری با ذکر ظرفیتهای ایران. مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 1398؛ 26: 141-155. magiran.com/p2013296
A. Esna, Ashari , A. Saed Mucheshi, Geoheritage: definition, classification, qualitative and quantitative assessment, its relation with the tourism. Examples from Iran, Journal of New Findings in Applied Geology, 2019; 26: 141-155. magiran.com/p2013296
امیر اثنی عشری، امیر ساعدموچشی، "زمین میراث (میراث زمین شناختی): تعریف، طبقه بندی و ارزیابی آن به صورت کیفی و عددی، ارتباط آن با مبحث گردشگری با ذکر ظرفیتهای ایران"، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی ،26 (1398): 141-155. magiran.com/p2013296
A. Esna, Ashari , A. Saed Mucheshi, "Geoheritage: definition, classification, qualitative and quantitative assessment, its relation with the tourism. Examples from Iran", Journal of New Findings in Applied Geology no. 26 (2019): 141-155. magiran.com/p2013296
امیر اثنی عشری، امیر ساعدموچشی، (1398). 'زمین میراث (میراث زمین شناختی): تعریف، طبقه بندی و ارزیابی آن به صورت کیفی و عددی، ارتباط آن با مبحث گردشگری با ذکر ظرفیتهای ایران'، مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 26، صص.141-155. magiran.com/p2013296
A. Esna, Ashari , A. Saed Mucheshi, (2019). 'Geoheritage: definition, classification, qualitative and quantitative assessment, its relation with the tourism. Examples from Iran', Journal of New Findings in Applied Geology, 26, pp.141-155. magiran.com/p2013296
امیر اثنی عشری؛ امیر ساعدموچشی. "زمین میراث (میراث زمین شناختی): تعریف، طبقه بندی و ارزیابی آن به صورت کیفی و عددی، ارتباط آن با مبحث گردشگری با ذکر ظرفیتهای ایران". مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، 26 ، 1398، 141-155. magiran.com/p2013296
A. Esna; Ashari ; A. Saed Mucheshi. "Geoheritage: definition, classification, qualitative and quantitative assessment, its relation with the tourism. Examples from Iran", Journal of New Findings in Applied Geology, 26, 2019, 141-155. magiran.com/p2013296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال