ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی خان بابایی، نوشین مبارکی، زهرا قوامی، مهسا ژرفی، عبدالرضا مهدی نواز ، (1398). بررسی خشونت جنسی علیه زنان ماستکتومی شده بهبود یافته از سرطان پستان، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(5)، 52-60. magiran.com/p2013349
Mehdi Khanbabaei, Noushin Mobaraki, Asl, Zahra Ghavami, Mahsa Zharfi, Abdolreza Mehdinavaz , (2019). Sexual Violence against Mastectomy Women Improved from Breast Cancer, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(5), 52-60. magiran.com/p2013349
مهدی خان بابایی، نوشین مبارکی، زهرا قوامی، مهسا ژرفی، عبدالرضا مهدی نواز ، بررسی خشونت جنسی علیه زنان ماستکتومی شده بهبود یافته از سرطان پستان. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(5): 52-60. magiran.com/p2013349
Mehdi Khanbabaei, Noushin Mobaraki, Asl, Zahra Ghavami, Mahsa Zharfi, Abdolreza Mehdinavaz , Sexual Violence against Mastectomy Women Improved from Breast Cancer, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(5): 52-60. magiran.com/p2013349
مهدی خان بابایی، نوشین مبارکی، زهرا قوامی، مهسا ژرفی، عبدالرضا مهدی نواز ، "بررسی خشونت جنسی علیه زنان ماستکتومی شده بهبود یافته از سرطان پستان"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 5 (1398): 52-60. magiran.com/p2013349
Mehdi Khanbabaei, Noushin Mobaraki, Asl, Zahra Ghavami, Mahsa Zharfi, Abdolreza Mehdinavaz , "Sexual Violence against Mastectomy Women Improved from Breast Cancer", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.5 (2019): 52-60. magiran.com/p2013349
مهدی خان بابایی، نوشین مبارکی، زهرا قوامی، مهسا ژرفی، عبدالرضا مهدی نواز ، (1398). 'بررسی خشونت جنسی علیه زنان ماستکتومی شده بهبود یافته از سرطان پستان'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(5)، صص.52-60. magiran.com/p2013349
Mehdi Khanbabaei, Noushin Mobaraki, Asl, Zahra Ghavami, Mahsa Zharfi, Abdolreza Mehdinavaz , (2019). 'Sexual Violence against Mastectomy Women Improved from Breast Cancer', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(5), pp.52-60. magiran.com/p2013349
مهدی خان بابایی؛ نوشین مبارکی؛ زهرا قوامی؛ مهسا ژرفی؛ عبدالرضا مهدی نواز . "بررسی خشونت جنسی علیه زنان ماستکتومی شده بهبود یافته از سرطان پستان". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،5 ، 1398، 52-60. magiran.com/p2013349
Mehdi Khanbabaei; Noushin Mobaraki; Asl; Zahra Ghavami; Mahsa Zharfi; Abdolreza Mehdinavaz . "Sexual Violence against Mastectomy Women Improved from Breast Cancer", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 5, 2019, 52-60. magiran.com/p2013349
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال