ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه علی مرادی، رضا اشرف زاده، (1398). «معشوق پهلوان» بازشناخت صورت دوگانه کهن الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی، پژوهشنامه ادب غنایی، 17(33)، 209-232. magiran.com/p2013370
Masoumeh Alimoradi , Reza Ashraf Zadeh, (2019). Hero's lover“Recognition of twofold shape of fairy opposition with six mythical character”, Journal of Lyrical Literature Researches, 17(33), 209-232. magiran.com/p2013370
معصومه علی مرادی، رضا اشرف زاده، «معشوق پهلوان» بازشناخت صورت دوگانه کهن الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی. پژوهشنامه ادب غنایی، 1398؛ 17(33): 209-232. magiran.com/p2013370
Masoumeh Alimoradi , Reza Ashraf Zadeh, Hero's lover“Recognition of twofold shape of fairy opposition with six mythical character”, Journal of Lyrical Literature Researches, 2019; 17(33): 209-232. magiran.com/p2013370
معصومه علی مرادی، رضا اشرف زاده، "«معشوق پهلوان» بازشناخت صورت دوگانه کهن الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی"، پژوهشنامه ادب غنایی 17، شماره 33 (1398): 209-232. magiran.com/p2013370
Masoumeh Alimoradi , Reza Ashraf Zadeh, "Hero's lover“Recognition of twofold shape of fairy opposition with six mythical character”", Journal of Lyrical Literature Researches 17, no.33 (2019): 209-232. magiran.com/p2013370
معصومه علی مرادی، رضا اشرف زاده، (1398). '«معشوق پهلوان» بازشناخت صورت دوگانه کهن الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی'، پژوهشنامه ادب غنایی، 17(33)، صص.209-232. magiran.com/p2013370
Masoumeh Alimoradi , Reza Ashraf Zadeh, (2019). 'Hero's lover“Recognition of twofold shape of fairy opposition with six mythical character”', Journal of Lyrical Literature Researches, 17(33), pp.209-232. magiran.com/p2013370
معصومه علی مرادی؛ رضا اشرف زاده. "«معشوق پهلوان» بازشناخت صورت دوگانه کهن الگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی". پژوهشنامه ادب غنایی، 17 ،33 ، 1398، 209-232. magiran.com/p2013370
Masoumeh Alimoradi ; Reza Ashraf Zadeh. "Hero's lover“Recognition of twofold shape of fairy opposition with six mythical character”", Journal of Lyrical Literature Researches, 17, 33, 2019, 209-232. magiran.com/p2013370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال