ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد عبداللهی پور، مریم حقیقی، (1398). تاثیر سرکه چوب کاج بر جوانه زنی و ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک، و جذب عناصر در ریحان، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 10(38)، 11-24. magiran.com/p2013374
B. Abdolahipour, M. Haghighi, (2019). Effect of Pine Wood Vinegar on Germination, Growth and Physiological Characteristics, and Uptake of Elements in Basil, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 10(38), 11-24. magiran.com/p2013374
بهزاد عبداللهی پور، مریم حقیقی، تاثیر سرکه چوب کاج بر جوانه زنی و ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک، و جذب عناصر در ریحان. فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 1398؛ 10(38): 11-24. magiran.com/p2013374
B. Abdolahipour, M. Haghighi, Effect of Pine Wood Vinegar on Germination, Growth and Physiological Characteristics, and Uptake of Elements in Basil, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 2019; 10(38): 11-24. magiran.com/p2013374
بهزاد عبداللهی پور، مریم حقیقی، "تاثیر سرکه چوب کاج بر جوانه زنی و ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک، و جذب عناصر در ریحان"، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 10، شماره 38 (1398): 11-24. magiran.com/p2013374
B. Abdolahipour, M. Haghighi, "Effect of Pine Wood Vinegar on Germination, Growth and Physiological Characteristics, and Uptake of Elements in Basil", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology 10, no.38 (2019): 11-24. magiran.com/p2013374
بهزاد عبداللهی پور، مریم حقیقی، (1398). 'تاثیر سرکه چوب کاج بر جوانه زنی و ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک، و جذب عناصر در ریحان'، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 10(38)، صص.11-24. magiran.com/p2013374
B. Abdolahipour, M. Haghighi, (2019). 'Effect of Pine Wood Vinegar on Germination, Growth and Physiological Characteristics, and Uptake of Elements in Basil', Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 10(38), pp.11-24. magiran.com/p2013374
بهزاد عبداللهی پور؛ مریم حقیقی. "تاثیر سرکه چوب کاج بر جوانه زنی و ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک، و جذب عناصر در ریحان". فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 10 ،38 ، 1398، 11-24. magiran.com/p2013374
B. Abdolahipour; M. Haghighi. "Effect of Pine Wood Vinegar on Germination, Growth and Physiological Characteristics, and Uptake of Elements in Basil", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 10, 38, 2019, 11-24. magiran.com/p2013374
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال