ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کاظم شربتدار ، مجید مهربد، (1398). تاثیر ترکیب سنگدانه های سنگین مگنتیت و الیاف فولادی در بهبود خواص مکانیکی بتن های سنگین، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 32(1)، 93-118. magiran.com/p2013485
M. Mehrbod, M. K. Sharbatdar , (2019). Magnetic Aggreagates and Steel Fibre Combination Effect on Improving of Mechanical Characteristics of High Weight Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 32(1), 93-118. magiran.com/p2013485
محمد کاظم شربتدار ، مجید مهربد، تاثیر ترکیب سنگدانه های سنگین مگنتیت و الیاف فولادی در بهبود خواص مکانیکی بتن های سنگین. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1398؛ 32(1): 93-118. magiran.com/p2013485
M. Mehrbod, M. K. Sharbatdar , Magnetic Aggreagates and Steel Fibre Combination Effect on Improving of Mechanical Characteristics of High Weight Concrete, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2019; 32(1): 93-118. magiran.com/p2013485
محمد کاظم شربتدار ، مجید مهربد، "تاثیر ترکیب سنگدانه های سنگین مگنتیت و الیاف فولادی در بهبود خواص مکانیکی بتن های سنگین"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 32، شماره 1 (1398): 93-118. magiran.com/p2013485
M. Mehrbod, M. K. Sharbatdar , "Magnetic Aggreagates and Steel Fibre Combination Effect on Improving of Mechanical Characteristics of High Weight Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 32, no.1 (2019): 93-118. magiran.com/p2013485
محمد کاظم شربتدار ، مجید مهربد، (1398). 'تاثیر ترکیب سنگدانه های سنگین مگنتیت و الیاف فولادی در بهبود خواص مکانیکی بتن های سنگین'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 32(1)، صص.93-118. magiran.com/p2013485
M. Mehrbod, M. K. Sharbatdar , (2019). 'Magnetic Aggreagates and Steel Fibre Combination Effect on Improving of Mechanical Characteristics of High Weight Concrete', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 32(1), pp.93-118. magiran.com/p2013485
محمد کاظم شربتدار ؛ مجید مهربد. "تاثیر ترکیب سنگدانه های سنگین مگنتیت و الیاف فولادی در بهبود خواص مکانیکی بتن های سنگین". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 32 ،1 ، 1398، 93-118. magiran.com/p2013485
M. Mehrbod; M. K. Sharbatdar . "Magnetic Aggreagates and Steel Fibre Combination Effect on Improving of Mechanical Characteristics of High Weight Concrete", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 32, 1, 2019, 93-118. magiran.com/p2013485
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال