ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه امیری، محمد رفیعی، رسول نجفی، (1398). بررسی باروری و استفاده از روش های پیش گیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، 1-10. magiran.com/p2013533
Fatemeh Amiri, Mohammad Rafiei, Rasoul Najafi, (2019). Study of Fertility and Use of Pregnancy Contraceptive Methods in Women Referring to Remedial Centers in Arak City in 2017, Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(3), 1-10. magiran.com/p2013533
فاطمه امیری، محمد رفیعی، رسول نجفی، بررسی باروری و استفاده از روش های پیش گیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(3): 1-10. magiran.com/p2013533
Fatemeh Amiri, Mohammad Rafiei, Rasoul Najafi, Study of Fertility and Use of Pregnancy Contraceptive Methods in Women Referring to Remedial Centers in Arak City in 2017, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2019; 22(3): 1-10. magiran.com/p2013533
فاطمه امیری، محمد رفیعی، رسول نجفی، "بررسی باروری و استفاده از روش های پیش گیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 3 (1398): 1-10. magiran.com/p2013533
Fatemeh Amiri, Mohammad Rafiei, Rasoul Najafi, "Study of Fertility and Use of Pregnancy Contraceptive Methods in Women Referring to Remedial Centers in Arak City in 2017", Journal of Arak University of Medical Sciences 22, no.3 (2019): 1-10. magiran.com/p2013533
فاطمه امیری، محمد رفیعی، رسول نجفی، (1398). 'بررسی باروری و استفاده از روش های پیش گیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، صص.1-10. magiran.com/p2013533
Fatemeh Amiri, Mohammad Rafiei, Rasoul Najafi, (2019). 'Study of Fertility and Use of Pregnancy Contraceptive Methods in Women Referring to Remedial Centers in Arak City in 2017', Journal of Arak University of Medical Sciences, 22(3), pp.1-10. magiran.com/p2013533
فاطمه امیری؛ محمد رفیعی؛ رسول نجفی. "بررسی باروری و استفاده از روش های پیش گیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اراک در سال 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،3 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2013533
Fatemeh Amiri; Mohammad Rafiei; Rasoul Najafi. "Study of Fertility and Use of Pregnancy Contraceptive Methods in Women Referring to Remedial Centers in Arak City in 2017", Journal of Arak University of Medical Sciences, 22, 3, 2019, 1-10. magiran.com/p2013533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال