ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تهمینه سادات حسینی، فرزانه گل آقایی، شراره خسروی، (1398). مقایسه اثر دو روش انحراف فکر بر شدت درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، 27-35. magiran.com/p2013535
Tahminesadat Hoseini, Farzaneh Golaghaie, Sharareh Khosravi, (2019). Comparison of Two Distraction Methods on Venipuncture Pain in Children, Arak Medical University Journal, 22(3), 27-35. magiran.com/p2013535
تهمینه سادات حسینی، فرزانه گل آقایی، شراره خسروی، مقایسه اثر دو روش انحراف فکر بر شدت درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(3): 27-35. magiran.com/p2013535
Tahminesadat Hoseini, Farzaneh Golaghaie, Sharareh Khosravi, Comparison of Two Distraction Methods on Venipuncture Pain in Children, Arak Medical University Journal, 2019; 22(3): 27-35. magiran.com/p2013535
تهمینه سادات حسینی، فرزانه گل آقایی، شراره خسروی، "مقایسه اثر دو روش انحراف فکر بر شدت درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 3 (1398): 27-35. magiran.com/p2013535
Tahminesadat Hoseini, Farzaneh Golaghaie, Sharareh Khosravi, "Comparison of Two Distraction Methods on Venipuncture Pain in Children", Arak Medical University Journal 22, no.3 (2019): 27-35. magiran.com/p2013535
تهمینه سادات حسینی، فرزانه گل آقایی، شراره خسروی، (1398). 'مقایسه اثر دو روش انحراف فکر بر شدت درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، صص.27-35. magiran.com/p2013535
Tahminesadat Hoseini, Farzaneh Golaghaie, Sharareh Khosravi, (2019). 'Comparison of Two Distraction Methods on Venipuncture Pain in Children', Arak Medical University Journal, 22(3), pp.27-35. magiran.com/p2013535
تهمینه سادات حسینی؛ فرزانه گل آقایی؛ شراره خسروی. "مقایسه اثر دو روش انحراف فکر بر شدت درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،3 ، 1398، 27-35. magiran.com/p2013535
Tahminesadat Hoseini; Farzaneh Golaghaie; Sharareh Khosravi. "Comparison of Two Distraction Methods on Venipuncture Pain in Children", Arak Medical University Journal, 22, 3, 2019, 27-35. magiran.com/p2013535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال