ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد خلیلی کلاکی، روح الله کریم زاده، ندا سلیمانی، سید مسعود حسینی، مقصود ارشدی، (1398). ارزیابی میزان سمیت گرافن اکساید به همراه اثر همزمان تابش لیزر بر رده سلول های سرطانی در شرایط برون تنی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، 36-44. magiran.com/p2013536
Mohammad Khalili Kelaki, Ruholah Karimzadeh, Neda Soleimani, Seyed Masoud Hosseini, Maghsud Arshadi, (2019). Cytotoxicity Co-Effect of Laser with Graphene Oxide on Cancer Cell Line In Vitro, Arak Medical University Journal, 22(3), 36-44. magiran.com/p2013536
محمد خلیلی کلاکی، روح الله کریم زاده، ندا سلیمانی، سید مسعود حسینی، مقصود ارشدی، ارزیابی میزان سمیت گرافن اکساید به همراه اثر همزمان تابش لیزر بر رده سلول های سرطانی در شرایط برون تنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(3): 36-44. magiran.com/p2013536
Mohammad Khalili Kelaki, Ruholah Karimzadeh, Neda Soleimani, Seyed Masoud Hosseini, Maghsud Arshadi, Cytotoxicity Co-Effect of Laser with Graphene Oxide on Cancer Cell Line In Vitro, Arak Medical University Journal, 2019; 22(3): 36-44. magiran.com/p2013536
محمد خلیلی کلاکی، روح الله کریم زاده، ندا سلیمانی، سید مسعود حسینی، مقصود ارشدی، "ارزیابی میزان سمیت گرافن اکساید به همراه اثر همزمان تابش لیزر بر رده سلول های سرطانی در شرایط برون تنی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 3 (1398): 36-44. magiran.com/p2013536
Mohammad Khalili Kelaki, Ruholah Karimzadeh, Neda Soleimani, Seyed Masoud Hosseini, Maghsud Arshadi, "Cytotoxicity Co-Effect of Laser with Graphene Oxide on Cancer Cell Line In Vitro", Arak Medical University Journal 22, no.3 (2019): 36-44. magiran.com/p2013536
محمد خلیلی کلاکی، روح الله کریم زاده، ندا سلیمانی، سید مسعود حسینی، مقصود ارشدی، (1398). 'ارزیابی میزان سمیت گرافن اکساید به همراه اثر همزمان تابش لیزر بر رده سلول های سرطانی در شرایط برون تنی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، صص.36-44. magiran.com/p2013536
Mohammad Khalili Kelaki, Ruholah Karimzadeh, Neda Soleimani, Seyed Masoud Hosseini, Maghsud Arshadi, (2019). 'Cytotoxicity Co-Effect of Laser with Graphene Oxide on Cancer Cell Line In Vitro', Arak Medical University Journal, 22(3), pp.36-44. magiran.com/p2013536
محمد خلیلی کلاکی؛ روح الله کریم زاده؛ ندا سلیمانی؛ سید مسعود حسینی؛ مقصود ارشدی. "ارزیابی میزان سمیت گرافن اکساید به همراه اثر همزمان تابش لیزر بر رده سلول های سرطانی در شرایط برون تنی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،3 ، 1398، 36-44. magiran.com/p2013536
Mohammad Khalili Kelaki; Ruholah Karimzadeh; Neda Soleimani; Seyed Masoud Hosseini; Maghsud Arshadi. "Cytotoxicity Co-Effect of Laser with Graphene Oxide on Cancer Cell Line In Vitro", Arak Medical University Journal, 22, 3, 2019, 36-44. magiran.com/p2013536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال