ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شعله زکیانی، سعید غفاری، (1398). رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، 69-80. magiran.com/p2013539
Sholeh Zakiani, Saied Ghaffari, (2019). The Relationship between Spiritual Intelligence of Librarians and Quality of Services in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries with Professional Ethics Approach, Arak Medical University Journal, 22(3), 69-80. magiran.com/p2013539
شعله زکیانی، سعید غفاری، رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(3): 69-80. magiran.com/p2013539
Sholeh Zakiani, Saied Ghaffari, The Relationship between Spiritual Intelligence of Librarians and Quality of Services in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries with Professional Ethics Approach, Arak Medical University Journal, 2019; 22(3): 69-80. magiran.com/p2013539
شعله زکیانی، سعید غفاری، "رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 3 (1398): 69-80. magiran.com/p2013539
Sholeh Zakiani, Saied Ghaffari, "The Relationship between Spiritual Intelligence of Librarians and Quality of Services in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries with Professional Ethics Approach", Arak Medical University Journal 22, no.3 (2019): 69-80. magiran.com/p2013539
شعله زکیانی، سعید غفاری، (1398). 'رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، صص.69-80. magiran.com/p2013539
Sholeh Zakiani, Saied Ghaffari, (2019). 'The Relationship between Spiritual Intelligence of Librarians and Quality of Services in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries with Professional Ethics Approach', Arak Medical University Journal, 22(3), pp.69-80. magiran.com/p2013539
شعله زکیانی؛ سعید غفاری. "رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،3 ، 1398، 69-80. magiran.com/p2013539
Sholeh Zakiani; Saied Ghaffari. "The Relationship between Spiritual Intelligence of Librarians and Quality of Services in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Libraries with Professional Ethics Approach", Arak Medical University Journal, 22, 3, 2019, 69-80. magiran.com/p2013539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال