ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا سلیمی، لطفاللهخواجه پور، فرشاد مرادپور، احمدعلی معاضدی، علی پورمتعبد، (1398). بررسی اثر داروی نیلوتاماید (آنتاگونیست گیرنده های آندروژنی) بر یادگیری و حافظه فضایی در دوران بلوغ موش صحرائی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، 81-94. magiran.com/p2013540
Zahra Salimi, Lotfollah Khajehpour, Farshad Moradpour, Ahmad Ali Moazedi, Ali Pourmotabbed, (2019). The Study of Effect of Nilutamide (An Androgen Receptor Antagonist) on Spatial Learning And Memory in Adolescent Male Rats, Arak Medical University Journal, 22(3), 81-94. magiran.com/p2013540
زهرا سلیمی، لطفاللهخواجه پور، فرشاد مرادپور، احمدعلی معاضدی، علی پورمتعبد، بررسی اثر داروی نیلوتاماید (آنتاگونیست گیرنده های آندروژنی) بر یادگیری و حافظه فضایی در دوران بلوغ موش صحرائی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(3): 81-94. magiran.com/p2013540
Zahra Salimi, Lotfollah Khajehpour, Farshad Moradpour, Ahmad Ali Moazedi, Ali Pourmotabbed, The Study of Effect of Nilutamide (An Androgen Receptor Antagonist) on Spatial Learning And Memory in Adolescent Male Rats, Arak Medical University Journal, 2019; 22(3): 81-94. magiran.com/p2013540
زهرا سلیمی، لطفاللهخواجه پور، فرشاد مرادپور، احمدعلی معاضدی، علی پورمتعبد، "بررسی اثر داروی نیلوتاماید (آنتاگونیست گیرنده های آندروژنی) بر یادگیری و حافظه فضایی در دوران بلوغ موش صحرائی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 3 (1398): 81-94. magiran.com/p2013540
Zahra Salimi, Lotfollah Khajehpour, Farshad Moradpour, Ahmad Ali Moazedi, Ali Pourmotabbed, "The Study of Effect of Nilutamide (An Androgen Receptor Antagonist) on Spatial Learning And Memory in Adolescent Male Rats", Arak Medical University Journal 22, no.3 (2019): 81-94. magiran.com/p2013540
زهرا سلیمی، لطفاللهخواجه پور، فرشاد مرادپور، احمدعلی معاضدی، علی پورمتعبد، (1398). 'بررسی اثر داروی نیلوتاماید (آنتاگونیست گیرنده های آندروژنی) بر یادگیری و حافظه فضایی در دوران بلوغ موش صحرائی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، صص.81-94. magiran.com/p2013540
Zahra Salimi, Lotfollah Khajehpour, Farshad Moradpour, Ahmad Ali Moazedi, Ali Pourmotabbed, (2019). 'The Study of Effect of Nilutamide (An Androgen Receptor Antagonist) on Spatial Learning And Memory in Adolescent Male Rats', Arak Medical University Journal, 22(3), pp.81-94. magiran.com/p2013540
زهرا سلیمی؛ لطفاللهخواجه پور؛ فرشاد مرادپور؛ احمدعلی معاضدی؛ علی پورمتعبد. "بررسی اثر داروی نیلوتاماید (آنتاگونیست گیرنده های آندروژنی) بر یادگیری و حافظه فضایی در دوران بلوغ موش صحرائی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،3 ، 1398، 81-94. magiran.com/p2013540
Zahra Salimi; Lotfollah Khajehpour; Farshad Moradpour; Ahmad Ali Moazedi; Ali Pourmotabbed. "The Study of Effect of Nilutamide (An Androgen Receptor Antagonist) on Spatial Learning And Memory in Adolescent Male Rats", Arak Medical University Journal, 22, 3, 2019, 81-94. magiran.com/p2013540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال