ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، (1398). تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز 1 (MMP1) و ترمبوسپوندین 1 (TSP1) موش های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، 118-128. magiran.com/p2013544
Mohammad Malekipoya, Bahram Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, (2019). The Effect of Eight Weeks of Incremental Endurance Training on The Levels of Matrix Metalloproteinase-1 (MMP1) and Thrombosponidine-1 (TSP1) in the Rats, Induced by Myocardial Infarction by Isoproterenol., Arak Medical University Journal, 22(3), 118-128. magiran.com/p2013544
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز 1 (MMP1) و ترمبوسپوندین 1 (TSP1) موش های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(3): 118-128. magiran.com/p2013544
Mohammad Malekipoya, Bahram Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, The Effect of Eight Weeks of Incremental Endurance Training on The Levels of Matrix Metalloproteinase-1 (MMP1) and Thrombosponidine-1 (TSP1) in the Rats, Induced by Myocardial Infarction by Isoproterenol., Arak Medical University Journal, 2019; 22(3): 118-128. magiran.com/p2013544
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، "تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز 1 (MMP1) و ترمبوسپوندین 1 (TSP1) موش های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 3 (1398): 118-128. magiran.com/p2013544
Mohammad Malekipoya, Bahram Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, "The Effect of Eight Weeks of Incremental Endurance Training on The Levels of Matrix Metalloproteinase-1 (MMP1) and Thrombosponidine-1 (TSP1) in the Rats, Induced by Myocardial Infarction by Isoproterenol.", Arak Medical University Journal 22, no.3 (2019): 118-128. magiran.com/p2013544
محمد ملکی پویا، بهرام عابدی، محمدرضا پالیزوان، عباس صارمی، (1398). 'تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز 1 (MMP1) و ترمبوسپوندین 1 (TSP1) موش های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(3)، صص.118-128. magiran.com/p2013544
Mohammad Malekipoya, Bahram Abedi, Mohammad Reza Palizvan, Abbas Saremi, (2019). 'The Effect of Eight Weeks of Incremental Endurance Training on The Levels of Matrix Metalloproteinase-1 (MMP1) and Thrombosponidine-1 (TSP1) in the Rats, Induced by Myocardial Infarction by Isoproterenol.', Arak Medical University Journal, 22(3), pp.118-128. magiran.com/p2013544
محمد ملکی پویا؛ بهرام عابدی؛ محمدرضا پالیزوان؛ عباس صارمی. "تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح ماتریکس متالئوپروتئیناز 1 (MMP1) و ترمبوسپوندین 1 (TSP1) موش های صحرایی القاشده به انفارکتوس میوکارد توسط ایزوپروترونول". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،3 ، 1398، 118-128. magiran.com/p2013544
Mohammad Malekipoya; Bahram Abedi; Mohammad Reza Palizvan; Abbas Saremi. "The Effect of Eight Weeks of Incremental Endurance Training on The Levels of Matrix Metalloproteinase-1 (MMP1) and Thrombosponidine-1 (TSP1) in the Rats, Induced by Myocardial Infarction by Isoproterenol.", Arak Medical University Journal, 22, 3, 2019, 118-128. magiran.com/p2013544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال